Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
11/01/2021 - Lượt xem: 817

Ngày 23/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 03-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ngày 23/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 03-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, xác định rõ việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận số 76-KL/TW phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực. Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện các nội dung sau:

* Các cấp ủy Đảng: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 22/8/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương. Tiếp tục quan tâm, đầu tư đúng mức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thông qua các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể từng giai đoạn, hàng năm.

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng các chương trình, đề án, thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước sát với tình hình thực tiễn của đơn vị; phù hợp tình hình, đặc thù của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hoạt động văn hóa trái với quy định của pháp luật. Hàng năm, tổ chức đánh giá hiệu quả việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tập trung nâng cao chất lượng các phong trào văn hóa ở cơ sở, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

* Sở Giáo dục và Đào tạo: Đẩy mạnh công tác định hướng, giáo dục, nâng cao ý thức công dân cho học sinh, sinh viên về tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển nền văn hóa, nghệ thuật của dân tộc. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ; xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Tương thân tương ái"; rèn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường, góp phần hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên.

* Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, nhất là trên môi trường mạng.

* Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài viết; nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên trang Báo Ấp Bắc nhằm tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của tỉnh. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị nhân văn, biểu dương các gương điển hình trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người; phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, địa phương.

* Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát những nội dung không còn phù hợp trong thực thi các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; xây dựng các nhóm giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả nội dung xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong các lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

* Sở Nội vụ: Rà soát, kiểm tra việc thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ của tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, đơn vị theo quy định để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân, bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường quán triệt ý nghĩa, vai trò quan trọng của văn hóa trong phát triển nông thôn; trong đó lấy con người làm trung tâm. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống của nông dân. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan xây dựng các nhóm giải pháp nhằm nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

* Sở Công Thương: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp và trong toàn xã hội. Phối hợp với sở, ngành liên quan quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa và con người trong phát triển kinh tế; đẩy mạnh việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần khởi nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho địa phương, đất nước.

* Sở Y tế: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử của đội ngũ y, bác sĩ và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đổi mới, nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử và phong cách; thái độ của y, bác sĩ và nhân viên y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh, góp phần xây dựng môi trường văn hóa ngành lành mạnh, văn minh.

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống của mình tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình hiếu học; bảo vệ, biểu dương cái tốt, cái đẹp, chống lại cái xấu, cái ác. Triển khai thực hiện các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho hội viên, thanh thiếu niên; thường xuyên phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cho đoàn viên, hội viên.

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả về Trung ương theo quy định.

Thanh Tuấn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-