Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Ban hành Chỉ thị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020
04/12/2019

Ngày 14/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày 14/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức quán triệt, hướng dẫn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ quy trình tuyển quân năm 2020 theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp. Chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp trong thực hiện công tác tuyển quân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp và trực tiếp tổ chức thực hiện hiệu quả; đồng thời đề cao dân chủ, vai trò giám sát và sự đồng thuận của nhân dân, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, công bằng xã hội.

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện "Quy trình làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nội dung, thứ tự các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của cơ quan quân sự các cấp", khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân và những công dân vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại ngay tại cơ sở, không để tình trạng đơn thư vượt cấp. Thực hiện tốt chủ trương tuyển quân "tròn khâu" tại địa phương với phương châm "tuyển người nào chắc người đó"; hạn chế thấp nhất loại trả, bù đổi. Củng cố, chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng phụ trách các địa phương để chỉ đạo theo dõi, giúp các địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp huyện thực hiện nghiêm những văn bản quy định của cấp trên; tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo Luật Công an nhân dân năm 2018, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với ngành Quân sự thống nhất nhân sự tuyển chọn, gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xét duyệt lý lịch chính trị, phẩm chất đạo đức của từng thanh niên trước khi nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tuyệt đối không để lọt các trường hợp thanh niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đồng thời, tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định gọi công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân cùng thời điểm với tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội. Theo dõi và thống nhất quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, quản lý chặt công dân trong thời gian tổ chức khám sức khỏe và khi phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho đến ngày giao quân, cùng cơ quan Quân sự tham mưu cho UBND cùng cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, gọi nhập ngũ, đúng các quy định của pháp luật hiện hành tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để lọt người không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự vào Quân đội, Công an.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe. Kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe đủ thành phần, có trình độ chuyên môn tốt; huy động đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám tuyển. Tổ chức xét nghiệm ma túy, HIV đúng theo quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu công dân nhập ngũ bị trả về vì lý do không đủ sức khỏe.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về học vấn công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi và số công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ từ 26 tuổi đến hết 27 tuổi, báo cáo UBND cấp huyện để phục vụ công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng học vấn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2020 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp thời gian của từng địa bàn dân cư, để nhân dân và công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các sở, ban, ngành tỉnh và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyển quân; đồng thời, tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện công tác hậu phương quân đội đối với gia đình có con em nhập ngũ.    

Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các địa phương chủ trì, phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp mình "Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và Hội trại tòng quân" nhằm giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên đối với Tổ quốc; đồng thời, tạo sự đồng thuận của nhân dân, kết hợp công tác tuyên truyền và tổ chức hội trại tòng quân trên tinh thần vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ đạt hiệu quả, tiết kiệm.

UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, nhiệm vụ được giao thực hiện "tròn khâu" trong công tác tuyển quân năm 2020. Kịp thời kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ, đúng thành phần theo quy định. Thời gian phát lệnh gọi nhập ngũ của hai lực lượng Quân sự và Công an đúng theo Luật Nghĩa vụ quân sự quy định đến công dân trước 15 ngày. Địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân do Chủ tịch UBND cấp huyện xác định; tỷ lệ phát lệnh dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu chung của huyện, thành phố, thị xã. Đối với lực lượng thanh niên dự phòng sau lễ giao quân, tổ chức quản lý chặt chẽ tại địa phương trong thời gian bù đổi (nếu có). Giao quân cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu. Kiên quyết xử lý nghiêm số thanh niên vi phạm các quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tuyển quân năm 2020.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện quy trình các bước tuyển quân nhanh gọn, khoa học, giảm phiền hà đối với công dân; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị nhận quân trên địa bàn. Tuyệt đối không để xảy ra những trường hợp tập thể và cá nhân tiêu cực trong tuyển quân. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; quan tâm chế độ, chính sách trong hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ ngày càng tốt hơn.

H.G

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-