Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX
16/11/2020 - Lượt xem: 864

1. Thời gian họp: 04 ngày (ngày 08, 09, 10 và 11 tháng 12 năm 2020); khai mạc vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 08 tháng 12 năm 2020.

2. Địa đỉểm họp: Phòng họp số 2 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. (Số 6C đường Rạch Gầm, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 14 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX

(Ngày 08, 09, 10, 11 tháng 12 năm 2020)

I. PHẦN NGHI THỨC

(Truyền hình trực tiếp buổi sáng ngày 08/12/2020, vào lúc 07 giờ 45 phút)

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do.

3. Giới thiệu đại biểu.

4. Thông qua Chương trình kỳ họp.

II. PHẦN NỘI DUNG

* Ngày 08/12 và buổi sáng ngày 09/12/2020:

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình các báo cáo:

- Báo cáo tóm tắt hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

- Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

- Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chính sách và kinh phí hỗ trợ người trong hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện các biện pháp tránh thai, sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020.

3. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo tham gia xây dựng chính quyền và phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân năm 2020.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

5. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

6. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển văn hóa - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các báo cáo:

- Báo cáo tóm tắt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

8. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo nêu trên.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh trình báo cáo và các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Báo cáo tóm tắt thực hiện đầu tư công năm 2020 và phương hướng năm 2021.

- Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026.

- Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2020.

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

- Nghị quyết thông qua Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025.

10. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết nêu trên.

11. Ủy ban nhân dân tỉnh trình báo cáo và các Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết:

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

- Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

- Nghị quyết về phân bố ngân sách địa phương năm 2021.

- Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang.

12. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết nêu trên.

13. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết:

- Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

14. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

15. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết:

- Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

16. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

17. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các dự thảo Nghị quyết:

- Nghị quyết Quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho Dân quân và mức phụ cấp hàng tháng cho ấp đội trưởng, khu đội trưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021.

- Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021.

- Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng.

- Nghị quyết bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành.

18. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

19. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình Báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

20. Tòa án nhân dân tỉnh trình Báo cáo tóm tắt công tác xét xử và hoạt động của Đoàn Hội thẩm năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

21. Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình Báo cáo tóm tắt công tác thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

22. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo nêu trên.

23. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình:

-  Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

-  Gợi ý nội dung thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

* Buổi chiều ngày 09/12/2020:

Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận nội dung kỳ họp.

* Buổi sáng ngày 10/12/2020:

1. Đại biểu tự nghiên cứu tài liệu kỳ họp.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp Báo cáo thảo luận Tổ tại kỳ họp; xây dựng Chương trình điều hành thảo luận tại Hội trường, giải trình và chất vấn tại kỳ họp.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chuẩn bị báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

4. Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết.

* Buồi chiều ngày 10/12 và buổi sáng ngày 11/12/2020:

(Truyền hình trực tiếp lúc 13 giờ 45 phút)

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đại biểu thảo luận tại Hội trường về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận tại các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình và nêu một số giải pháp lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

6. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhận xét kết quả thực hiện việc giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

(Kết thúc truyền hình trực tiếp)

* Buổi chiều ngày 11/12/2020:

1. Tiến hành miễn nhiệm ủy viên, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy nhân nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Thông qua các dự thảo Nghị quyết.

3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

4. Chào cờ bế mạc.

CÁC VĂN BẢN ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU KHÔNG TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

I. Văn bản của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1. Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

4. Báo cáo giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách về tình hình triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

5. Báo cáo giám sát của Ban Pháp chế về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

II. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-