Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Bước đột phá trong cải cách hành chính ở TP. Mỹ Tho
18/06/2020 - Lượt xem: 748

Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm cao, TP. Mỹ Tho đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính trong 10 năm qua (2011 - 2020)

Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm cao, TP. Mỹ Tho đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính trong 10 năm qua (2011 - 2020).

Công chức Tổ Tiếp nhận và trả kết quả Phường 5 giải quyết hồ sơ cho người dân. 

Thực hiện công tác cải cách thể chế, trong 10 năm qua, TP. Mỹ Tho chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các cấp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đã ban hành 888 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó cấp thành phố ban hành 175 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 167 nghị quyết, 6 quyết định và 2 chỉ thị; các phường, xã ban hành 713 văn bản quy phạm pháp luật, tất cả là nghị quyết. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TP. Mỹ Tho cơ bản đáp ứng yêu cầu, qua đó góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quy định của pháp luật.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật được thành phố quan tâm chú trọng, hàng năm, UBND thành phố xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn và theo dõi chuyên đề theo kế hoạch của tỉnh và trong các lĩnh vực trọng tâm như: Đất đai, bảo vệ môi trường, phí và lệ phí, cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và lĩnh vực phân bón.

Đối với công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cũng được thành phố quan tâm chú trọng. Cụ thể, hàng năm, các phòng, ban, ngành thành phố, UBND phường, xã đã phối hợp tiến hành rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật trình UBND thành phố ban hành quyết định công bố văn bản hết hiệu lực vào tháng 01 hàng năm. Đồng thời, đã tổ chức 2 đợt hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND thành phố và phường, xã  ban hành để xem xét đối chiếu đánh giá lại toàn hệ thống văn bản. Kết quả, đã rà soát 179 văn bản cấp thành, trong đó còn hiệu lực 118 văn bản, hết hiệu lực 61 văn bản; rà soát 877 văn bản cấp xã, trong đó 521 văn bản còn hiệu lực và 356 văn bản hết hiệu lực; các văn bản này thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, quản lý hành chính... Qua rà soát, UBND TP. Mỹ Tho đã ban hành quyết định công bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND thành phố.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, trong 10 năm qua, các ban, ngành thành phố và UBND phường, xã thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ở TP. Mỹ Tho tiếp tục có những bước chuyển biến mới. Thủ tục hành chính trên hầu hết các lĩnh vực đều được rà soát, sửa đổi, ban hành mới theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho người dân. Đặc biệt các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư, đăng ký kinh doanh được rà soát nhiều lần, loại bỏ những thủ tục hành chính phức tạp, gây phiền hà. Từ năm 2015 đến nay, tổng số hồ sơ Tổ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của thành phố và 17 phường, xã đã tiếp nhận 720.265 hồ sơ, có 99,8% hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hiện nay UBND TP. Mỹ Tho đã cung cấp 145 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 248 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; tính từ ngày 01/01/2015 đến nay, TP. Mỹ Tho đã tiếp nhận và giải quyết 48.325 hồ sơ, thủ tục hành chính ở mức độ 4; tiếp nhận và giải quyết 97.416 hồ sơ, thủ tục hành chính ở mức độ 3.

Trong 10 năm qua, công tác cải cách bộ máy hành chính cũng được TP. Mỹ Tho quan tâm thực hiện tốt. TP Mỹ Tho đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả, thực hiện giải thể Phòng Y tế TP Mỹ Tho; thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp TP. Mỹ Tho; thực hiện sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố vào Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP. Mỹ Tho; hợp nhất Trung tâm Văn hóa TP. Mỹ Tho và Trung tâm Thể dục - Thể thao TP. Mỹ Tho thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Mỹ Tho; hợp nhất Trường Tiểu học Lý Tự Trọng với Trường Tiểu học Hồ Văn Nhánh thành Trường Tiểu học Hồ Văn Nhánh; sáp nhập Trường Tiểu học Mỹ Hưng vào Trường Tiểu học Mỹ Phong thành Trường Tiểu học Mỹ Phong; hợp nhất Trường Tiểu học Đạo Thạnh A và Trường Tiểu học Long Hòa thành Trường Tiểu học Đạo Thạnh; hợp nhất Trường Tiểu học Thới Sơn và Trường Trung học cơ sở Thới Sơn thành Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thới Sơn; hợp nhất Trường Tiểu học Mỹ Hòa và Trường Trung học cơ sở Mỹ Phong thành Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Lê Văn Nghề.

Xác định cải cách công vụ, công chức là nội dung quan trọng, có vai trò quyết định sự thành công của Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, hàng năm, UBND TP. Mỹ Tho ban hành kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cũng được chú trọng, trong 10 năm qua, UBND TP. Mỹ Tho cử 2.995 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác cải cách hành chính, lý luận chính trị...

Đối với lĩnh vực cải cách tài chính công, trong 10 năm qua, TP. Mỹ Tho đã triển khai thực hiện các chế độ chính sách tiền lương, tiền công và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức được áp dụng kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục thể thao và tăng cường các biện pháp khuyến khích đầu tư theo hình thức công tư đối với việc cung cấp dịch vụ công trong y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, các công trình dự án cơ sở hạ tầng.

Thực hiện công tác hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, hiện nay, hạ tầng công nghệ thông tin của TP. Mỹ Tho đã đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể, có 5 máy chủ; 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính để bàn; 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc có mạng LAN; 100% máy tính phục vụ công tác chuyên môn có kết nối mạng internet; 100% cơ quan, đơn vị được trang bị máy tính để lưu trữ, soạn thảo văn bản mật Nhà nước; 100% máy tính được cài đặt phần mềm phòng chống vi-rút. Đối với việc ứng dụng chữ ký số, tính đến nay, TP. Mỹ Tho có 37 cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số. Việc phát hành văn bản đi được ký số thực hiện xử lý trên phần mềm trên toàn thành phố, đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay, tất cả cán bộ, công chức, viên chức thành phố đã được cấp hộp thư điện tử công vụ phục vụ việc gửi, nhận, trao đổi thông tin qua mạng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin với tổng số 900 hộp thư; tỷ lệ hộp thư điện tử thường xuyên sử dụng trong công việc trên 98%.

Những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính 2011 - 2020 trên địa bàn TP. Mỹ Tho đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước; đồng thời tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, duy trì tốc độ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Nhất Thi

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-