DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

STT

Nội dung

Đường dẫn

I

Danh mục thông tin công khai​

1 Cơ cấu tổ chức Xem
  Thông tin liên hệ Xem

2

Văn bản pháp luật​

Xem

3

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Xem

4

Nghị quyết Hội đồng nhân dân

Xem

5

Báo cáo kinh tế - xã hội

Xem

6

Công khai ngân sách

Xem

7 Chế độ, chính sách Xem
8 Góp dự thảo văn bản pháp luật  Xem
9 Quy hoạch sử dụng đất Xem
10 Quy hoạch đô thị Xem
11 Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên Xem
12 Thông tin đấu thầu, mời thầu Xem
13 Thông tin giao đất, thu hồi đất Xem
14 Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức Xem
15 Thông tin phòng chống dịch bệnh Xem
Biểu mẫu
1 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân​ Tải biểu mẫu
2 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp​ Tải biểu mẫu
3 Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin​ Tải biểu mẫu
4 Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin​ Tải biểu mẫu
5 Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin​ Tải biểu mẫu
6 Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin​ Tải biểu mẫu
7 Văn bản chấp thuận​​ Tải biểu mẫu
Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin​

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho

Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 02733 872197

Email: mytho@tiengiang.gov.vn