English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng
 •  

  Giới thiệu NGSP

  Hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) là thành phần trung gian của quốc gia để kết nối các Nền tảng tích hợp, chia sẻ (LGSP) của các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hệ thống này bao gồm các dịch vụ, ứng dụng có thể chia sẻ, dùng chung cấp quốc gia để kết nối, liên thông các HTTT, CSDL giữa các Bộ, ngành và với địa phương.

  Các dịch vụ NGSP cung cấp, bao gồm:
  1. Các dịch vụ chia sẻ dữ liệu từ các HTTT, CSDL quốc gia, các HTTT, CSDL chuyên ngành để giảm thiểu thành phần hồ sơ công dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.
  2. Các dịch vụ chia sẻ, tích hợp giữa các bộ ngành, tỉnh thành liên thông và đảm bảo cơ chế một cửa trong xử lý thủ tục hành chính (công dân, doanh nghiệp không phải đến nhiều nơi để thực hiện thủ tục hành chính).
  3. Các dịch vụ trao đổi dữ liệu (gửi nhận dữ liệu) giữa các Bộ ngành, địa phương.
  4. Các dịch vụ nền tảng dùng chung quốc gia.
  5. Các dịch vụ kết nối liên thông khác phục vụ mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử.