Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây
26/02/2019 - Lượt xem: 13640

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn, Khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây

- Điện thoại: 0273. 3838374  

- Email: gocongtay@tiengiang.gov.vn 

- Website: gocongtay.tiengiang.gov.vn

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Họ và tên: Đinh Tấn Hoàng

- Điện thoại: 0918.93.76.02

-  Email: dinhtanhoang@tiengiang.gov.vn

. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn

-  Điện thoại: 0919.39.64.02

-  Email: nttuan@tiengiang.gov.vn

. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

-   Họ và tên: Lê Văn Nê

- Điện thoại: 0988.15.24.08

-   Email: levanne@tiengiang.gov.vn

 2. Các phòng/ban/đơn vị trực thuộc:

2.1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

- Điện thoại: 0273. 3838374

-  Email: gocongtay.vanphong@tiengiang.gov.vn

2.2. Phòng Nội vụ

- Điện thoại: 0273. 3838705

-  Email: gocongtay.pnv@tiengiang.gov.vn

2.3. Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Điện thoại: 0273. 3838766

- Email: gocongtay.ptckh@tiengiang.gov.vn

2.4. Phòng Tài nguyên – Môi trường

- Điện thoại: 0273. 3838453

- Email: gocongtay.ptnmt@tiengiang.gov.vn

2.5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Điện thoại: 0273. 3838314

- Email: gocongtay.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

2.6. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Điện thoại: 0273. 3537094

- Email: gocongtay.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

2.7.  Phòng Y tế

- Điện thoại: 0273. 3538687

- Email: gocongtay.pyte@tiengiang.gov.vn

2.8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Điện thoại: 0273. 3838321

- Email: gocongtay.pktht@tiengiang.gov.vn

2.9. Phòng Tư pháp

- Điện thoại: 0273. 3838307

- Email: gocongtay.ptp@tiengiang.gov.vn

2.10. Phòng Văn hóa – Thể thao

- Điện thoại: 0273. 3838331

- Email: gocongtay.pvhtt@tiengiang.gov.vn

2.11. Phòng Giáo dục – Đào tạo

- Điện thoại: 0273. 3838318

- Email: pgdgocongtay.tiengiang@moet.edu.vn

III. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1. Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Bình

2. Ủy ban nhân dân xã Thạnh Nhựt

3. Ủy ban nhân dân xã Bình Nhì

4. Ủy ban nhân dân xã Đồng Thạnh

5. Ủy ban nhân dân xã Đồng Sơn

6. Ủy ban nhân dân xã Bình Phú

7. Ủy ban nhân dân xã Thành Công

8.  Ủy ban nhân dân xã Yên Luông

9.  Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị

10. Ủy ban nhân dân xã Bình Tân

11. Ủy ban nhân dân xã Long Bình

12. Ủy ban nhân dân xã LongVĩnh

13.Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hựu

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

2. Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.”

3. Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

4. Phòng Tài chính và Kế hoạch: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ.

6. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

7. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính - viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh, báo chí, xuất bản.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

9. Phòng Y tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

10. Thanh tra huyện: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

11. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

12. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-