Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh
08/03/2023 - Lượt xem: 154

Ngày 06/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 06/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác CCHC; trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC của tỉnh; tạo cơ hội cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác CCHC; tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể; vận động các lực lượng quần chúng Nhân dân đóng góp ý kiến, hợp tác, tuân thủ, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ CCHC của tỉnh.

Yêu cầu đặt ra là nội dung thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC phải được triển khai, tổ chức thực hiện tại 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; được cụ thể hóa tại kế hoạch tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương; phải bám sát Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, của tỉnh, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023; lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC được tổ chức hiệu quả, thiết thực, kịp thời, thường xuyên; hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú, thân thiện, phù hợp với nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng khu vực, địa bàn, các nhóm đối tượng, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh, hiệu quả; nội dung thông tin đầy đủ, chính xác, đơn giản, dễ hiểu, có tính định hướng dư luận.

Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2023 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về CCHC, nhất là các kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023 của tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch về công tác CCHC năm 2023; các nhiệm vụ trọng tâm của Chính quyền số; việc tổ chức thực hiện gặp gỡ Nhân dân và doanh nghiệp về PAPI của UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn; tình hình triển khai, những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương, nhất là Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022 và kết quả đánh giá Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương.

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, của tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu về các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

- Phối hợp hoàn thiện thể chế, các quy định pháp luật có liên quan đến sở hữu, doanh nghiệp Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tình hình, kết quả triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính Nhà nước; việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp; xây dựng, thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; thực hiện phân công, phân cấp quản lý.

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả trong thực hiện các nội dung: Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, TTHC trên môi trường điện tử, Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp; các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với người dân.

- Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giá trị của giấy tờ điện tử, nhất là chứng thực điện tử; việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; việc đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội và nhất là thu phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC... về các cách thức thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục đã được công bố tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tiengiang.gov.vn; lợi ích của việc tạo tài khoản và sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC ở Trung ương và địa phương.

Thông tin, tuyên truyền thông qua các hình thức chủ yếu sau: Qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích...; trên nền tảng mạng xã hội (đã được các cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt, công nhận); qua Tổng đài 1022 của tỉnh, app TiengiangS, tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, cuộc họp, giao ban, tờ rơi... đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; thông qua sinh hoạt các tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội tự nguyện tới hội viên và quần chúng Nhân dân; thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng, đội ngũ cộng tác viên và người thân trong gia đình; qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng nhiều phương tiện thông tin, như: Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Mỹ Tho, hệ thống Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Bản tin CCHC tỉnh Tiền Giang (trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ), Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị...

Để triển khai Kế hoạch có hiệu quả, đồng bộ, kịp thời, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo đầy đủ các nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó cần có đổi mới để đem lại hiệu quả thiết thực; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; đồng thời, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan, giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo các nội dung về thông tin, tuyên truyền trong công tác CCHC của tỉnh vào các báo cáo CCHC định kỳ.

Cao Trung Hiếu

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-