Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kết quả đạt được trong công tác thông tin cơ sở
01/09/2022 - Lượt xem: 208

Thông tin cơ sở (TTCS) là bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, TTCS là phương tiện chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở, cung cấp thông tin, kiến thức tới người dân. Đánh giá đúng tầm quan trọng của TTCS trong tình hình mới, tỉnh đã tập trung củng cố hệ thống thiết chế TTCS; làm tốt công tác cung cấp thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho hệ thống TTCS, góp phần quan trọng đảm bảo nhu cầu thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở

Thông tin cơ sở (TTCS) là bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, TTCS là phương tiện chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở, cung cấp thông tin, kiến thức tới người dân. Đánh giá đúng tầm quan trọng của TTCS trong tình hình mới, tỉnh đã tập trung củng cố hệ thống thiết chế TTCS; làm tốt công tác cung cấp thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho hệ thống TTCS, góp phần quan trọng đảm bảo nhu cầu thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Ngày 05/9/2016, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về "Đẩy mạnh công tác TTCS trong tình hình mới", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 29/7/2015 ban hành quy định về quản lý hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, xác định rõ việc thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cung cấp thông tin chính thống về những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế; chuyển tải những quan điểm, chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, từ đó củng cố lòng tin và tình cảm của Nhân dân đối với Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và toàn xã hội.

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở và chương trình nông thôn mới để làm tốt thông tin ở cơ sở. Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp các cơ quan báo chí để định hướng thông tin, tuyên truyền nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong thông tin, tuyên truyền lan tỏa những thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thông tin, tuyên truyền thông qua các hoạt động, phong trào, sinh hoạt đoàn thể, hội, nhóm, chiến dịch tình nguyện, các hội nghị tập huấn, tiếp xúc cử tri, Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử... Công tác thông tin cơ sở được quan tâm tăng cường gắn với tuyên truyền thông tin đối ngoại qua các kênh báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh.

Về thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị [1] nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực: Công tác tư tưởng, tuyên truyền, định hướng dư luận trong thực thi pháp luật; giáo dục chính trị tư tưởng trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Từ đó, đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, củng cố và giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua công tác phối hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động cung cấp thông tin cho các đơn vị phối hợp thông qua các hình thức phù hợp về kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thực hiện các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế trọng điểm, chính sách ưu đãi, chính sách hỗ trợ cho địa phương; tuyên truyền nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nghị quyết các hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác định hướng tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội góp phần tạo sự thống nhất cao trong Nhân dân, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về công tác nắm dư luận, định hướng tư tưởng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; trong đó, phát huy vai trò chủ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong tham mưu định hướng tư tưởng, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; công tác nắm bắt dư luận được tăng cường thông qua giao ban, hội nghị, trao đổi thông tin giữa Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp và các cơ quan có liên quan. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao thực hiện quản lý, điều hành hoạt động lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh theo quy chế hoạt động. Để có thông tin hai chiều, dư luận xã hội được cộng tác viên phản ánh đến cấp ủy, cơ quan quản lý Nhà nước các cấp những vấn đề cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp thông tin chính xác về chủ trương, định hướng, cách xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh mà dư luận quan tâm, tác động rộng đến tâm tư, ảnh hưởng tâm trạng cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, đã được các cơ quan báo chí của tỉnh kịp thời đưa tin chính thức để định hướng dư luận.

Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa tiêu chí đặt mua các loại báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm 100% chi, Đảng bộ đều có đặt mua các loại báo, tạp chí của Đảng. Cán bộ, đảng viên nhận thức rõ báo, tạp chí của Đảng là nguồn thông tin chính thống nên rất quan tâm theo dõi nhằm nắm thông tin thời sự, những sự kiện chính trị quan trọng, chủ trương, đường lối của Đảng để kịp thời vận dụng phù hợp trong công tác của mình để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân.

Về CNTT, thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai công tác TTCS; hiện nay các xã, phường, thị trấn đang tập trung nguồn lực, từng bước đầu tư thiết lập Đài Truyền thanh ứng dụng CNTT trong năm 2021 và năm 2022, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có đài và hệ thống loa truyền thanh. Đối với những xã, phường, thị trấn đã có Đài Truyền thanh có dây/không dây FM: Thực hiện chuyển đổi dần từ hệ thống truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng CNTT và thiết lập bảng tin điện tử công cộng (giai đoạn 2021 - 2025) nhằm cập nhật kịp thời, nhanh chóng về những sự kiện liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở.

Được biết, tỉnh Tiền Giang đã triển khai xây dựng hệ thống Đài Truyền thanh ứng dụng CNTT được 247 cụm loa trong công tác TTCS. Đồng thời, tổ chức chuyển đổi theo lộ trình giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm có khoảng từ 25% số xã, phường, thị trấn trở lên được chuyển đổi sang truyền thanh ứng dụng CNTT sử dụng nguồn lực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức chuyển đổi Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Mạng lưới viễn thông tỉnh Tiền Giang được đầu tư, nâng cấp và phủ sóng, tỉnh Tiền Giang có 172 Đài Truyền thanh cấp xã; trong đó, số Đài Truyền thanh có dây là 106 đài, Đài Truyền thanh không dây gồm 63 đài FM và 03 đài ứng dụng CNTT. Đa số thiết bị truyền thanh tại các xã là loại có dây và FM, chủ yếu gồm máy tăng âm, máy phát sóng FM, loa truyền thanh và hệ thống dây trong toàn tỉnh, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.


[1] Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Bảo hiểm xã hội; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; Liên minh hợp tác xã,...

Tấn Quân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Dự thảo báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-