Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang
25/02/2019 - Lượt xem: 6581

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 21, đường 30/4, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273. 3872582   -   Fax: 0273. 3886952

- Email: tiengiang@gso.gov.vn - ctk@tiengiang.gov.vn

- Website: thongketiengiang.gov.vn

- Logo đơn vị:

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Thông tin lãnh đạo

+ Bà Trần Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Cục trưởng;

Điện thoại: 0273.3875707;

Email: ttmhanhtgi@gso.gov.vn.

+ Ông Hồ Văn Niềm

Chức vụ: Phó cục trưởng;

Điện thoại: 0273.3887837;

Email: hvniemtg@gso.gov.vn.

+ Ông Lê Văn Niệm

Chức vụ: Phó Cục trưởng;

Điện thoại: 0273.3876759;

Email: vniemtgi@gso.gov.vn.

2. Các phòng chuyên môn

- Phòng Thống kê Tổng hợp

Điện thoại: 0273. 3873328

Email: tonghoptgi@gso.gov.vn

- Phòng Thống kê Nông nghiệp 

Điện thoại: 0273. 3873518

Email: nongnghieptgi@gso.gov.vn

- Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng

Điện thoại: 0273. 3876762

Email: congnghieptgi@gso.gov.vn

- Phòng Thống kê Thương mại 

Điện thoại: 0273. 3884690

Email: thuongmaitgi@gso.gov.vn

- Phòng Thống kê Dân số - Văn xã

Điện thoại: 0273. 3876238

Email: dansotgi@gso.gov.vn

- Phòng Thanh tra Thống kê  

Điện thoại: 0273. 3880428   -   0273. 3970290

Email: thanhtratgi@gso.gov.vn

- Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 0273. 3872582    -   0273. 3887831

Fax: 073.3886952

Email: hanhchinhtgi@gso.gov.vn

3. Các Chi cục Thống kê trực thuộc

- Chi cục Thống kê TP. Mỹ Tho

Địa chỉ: Số 88, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273. 3876199

Email: mythotgi@gso.gov.vn

- Chi cục Thống kê TX. Gò Công

Địa chỉ: Số 12, đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273. 3841598  

Email: gocongtgi@gso.gov.vn

- Chi cục Thống kê TX. Cai Lậy

Địa chỉ: Số 17/17, đường 868, Phường 1, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273. 3826086

Email: txcailay@gso.gov.vn

- Chi cục Thống kê huyện Tân Phước

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273. 3848080

Email: tanphuoctgi@gso.gov.vn

- Chi cục Thống kê huyện Cái Bè

 Địa chỉ: Khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273. 3824480

Email: caibetgi@gso.gov.vn

- Chi cục Thống kê huyện Cai Lậy

Địa chỉ: Số 17/17, đường 868, Phường 1, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273. 3826945

Email: cailay@gso.gov.vn

- Chi cục Thống kê huyện Châu Thành

Địa chỉ: Ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273. 3831429

Email: chauthanhtgi@gso.gov.vn

- Chi cục Thống kê huyện Chợ Gạo

 Địa chỉ: Ô 1, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273. 3835437

Email: chogaotgi@gso.gov.vn

- Chi cục Thống kê huyện Gò Công Tây

Địa chỉ: Đường Thiện Chí, ấp Hạ, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273. 3838488

Email: gocongtaytgi@gso.gov.vn

- Chi cục Thống kê huyện Gò Công Đông

Địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Văn Côn, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273. 3846222

Email: gocongdongtgi@gso.gov.vn

- Chi cục Thống kê huyện Tân Phú Đông

Địa chỉ: ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273. 3530901

Email: tanphudongtgi@gso.gov.vn

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Vị trí và chức năng

- Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội, tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền tỉnh Tiền Giang và cho các cơ quan,tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin từ báo cáo thống kê cơ sở và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh giao và sử dụng ngân sách địa phương sau khi có thẩm định về chuyên môn của Tổng cục Thống kê.

- Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh cung cấp.

- Biên soạn, xuất bản Niên giám Thống kê và các sản phẩm thống kê khác.

- Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê.

- Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thống kê; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

- Thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ thống kê theo phân cấp của Tổng Cục trưởng Tổng Cục thống kê. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với thống kê sở, ngành; thống kê doanh nghiệp và thống kê xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh.

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành Luật Thống kê của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học tiên tiến vào hoạt động thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng Cục thống kê.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cộng tác viên thống kê, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo ngành thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thống kê thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Cục trưởng Tổng Cục thống kê.

- Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng Cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-