Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang
19/03/2019 - Lượt xem: 7478

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 65/4, đường Trần Hưng Đạo, Phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3 870 221   -   Fax: 0273 3 871 288

- Email: khaithacthuyloi@tiengiang.gov.vn

- Website: thuyloitiengiang.vn

- Logo đơn vị:

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Thông tin lãnh đạo

- Chủ tịch:

     Họ và tên: Lê Văn Khuê

     Điện thoại: 0273. 3873733

- Giám đốc:

     Họ và tên: Trần Hoàng Bá

     Điện thoại: 0273.3874229

- Phó Giám đốc:

     Họ và tên: Đỗ Thành Sơn

     Điện thoại: 0273.3883772

2. Các phòng/ban/đơn vị trực thuộc

- Phòng Tổ chức - Kế toán

     Địa chỉ: Số 65/4,đường Trần Hưng Đạo, Phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

     Điện thoại: 0273.3870221

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

     Địa chỉ: Số 65/4,đường Trần Hưng Đạo, Phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

     Điện thoại: 0273.3873413

- Chi nhánh Thủy nông Bảo Định

     Địa chỉ: Quốc lộ 50, Khu phố 2, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

     Điện thoại: 0273.3858937

- Chi nhánh Thủy nông Gò Công

     Địa chỉ: Ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

     Địa chỉ: 0273.3838424

- Chi nhánh Thủy nông Cai Lậy - Cái Bè

     Địa chỉ Đường 30/4, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

     Điệnthoại: 0273.3829126

- Chi nhánh Thủy nông Tân Phú Đông

     Địa chỉ: Ấp Giồng Keo, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

     Điện thoại: 0273.3890650

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

* Phòng Tổ chức - Kế toán

1. Công tác hành chánh quản trị

a) Quản lý và sử dụng con dấu, cấp giấy giới thiệu, giấy công tác...của công ty theo đúng quy định;

b) Thực hiện và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện tốt công tác tiếp nhận, chuyển phát, lưu trữ công văn, thư tín, điện báo, fax (đi, đến) và các quy chế, quy định, các hồ sơ cần lưu trữ theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm chính trong việc lưu trữ tất cả các loại hồ sơ, tài liệu của công ty (trừ hồ sơ thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán và hồ sơ kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi);

c) In ấn, sao lưu các loại công văn, tài liệu, văn bản phục vụ cho công tác chung của công ty đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định;

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị cơ sở thực hiện công tác tiếp tân, tiếp khách;

đ) Tổ chức phục vụ các buổi lễ, hội nghị, hội thảo, cuộc họp do công ty tổ chức;

e) Trực tiếp quản lý các phương tiện, máy móc, trang thiết bị văn phòng công ty để phục vụ yêu cầu công tác (trừ các thiết bị do các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác trực tiếp quản lý);

g) Phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý đất đai, nhà cửa, công trình thủy lợi của công ty và tham gia giải quyết các vụ tranh chấp;

h) Tham mưu Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động; nghiên cứu cải thiện điều kiện làm việc, công tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ;

i) Tổ chức thực hiện các chế độ có liên quan đến người lao động (Hợp đồng lao động, bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…) theo quy định của pháp luật và theo quy chế, quy định của công ty;

j) Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của công ty;

k) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các bộ phận, đơn vị cơ sở thực hiện tốt công tác tổ chức, lao động, tiền lương; công tác hành chính quản trị;

l) Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị cơ sở tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định.

2. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

a) Tham mưu Giám đốc công ty xây dựng bộ máy tổ chức trình chủ sở hữu phê duyệt và thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ;

b) Quản lý bộ máy tổ chức và số lao động định biên được duyệt, tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty về cải tiến tổ chức quản lý của công ty nhằm nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho người lao động;

c) Tham mưu Giám đốc công ty thực hiện công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động; quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên và hồ sơ cá nhân của viên chức quản lý và người lao động theo đúng quy định hiện hành;

d) Chủ trì và phối hợp các bộ phận có liên quan để xây dựng định mức lao động và tiền lương;

e) Xây dựng kế hoạch tiền lương, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tiền lương của công ty theo quy định.

3. Công tác kế toán - tài vụ

a) Lập dự toán thu chi tháng, quý, năm theo quy định, đề xuất cân đối kinh phí duy trì ổn định cho toàn bộ các hoạt động của công ty;

b) Tổ chức chỉ đạo mạng lưới kế toán của công ty, hướng dẫn kịp thời các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty thực hiện các chế độ kế toán và chính sách tài chính theo quy định của Nhà nước;

c) Tham mưu Giám đốc công ty để xây dựng các định mức chi phí trình Chủ tịch công ty và các cấp có thẩm quyền xét duyệt và tổ chức thực hiện theo mức được duyệt;

d) Tập hợp, xử lý số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc theo chuẩn mực và chế độ kế toán - kiểm toán;

đ) Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình thu, chi tài chính, thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn, bảo tồn vốn của công ty và các đơn vị cơ sở đúng chế độ của Nhà nước;

e) Kiểm tra và ngăn ngừa các sai phạm pháp luật về tài chính, kế toán;

g) Thường xuyên phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất Giám đốc công ty các giải pháp quản lý kinh tế, tài chính của công ty có hiệu quả;

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị cơ sở kiểm kê, kiểm tra định kỳ tài sản, công cụ dụng cụ của công ty theo yêu cầu quản lý;

i)  Lập sổ sách và theo dõi việc sửa chữa, nâng cấp, đổi mới tài sản cố định, theo dõi, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ;

j)  Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo khác có liên quan về tài chính;

k) Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo đúng quy định.

* Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

1. Công tác kế hoạch

a) Chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu và giúp lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch sản xuất;

b) Tham mưu Giám đốc công ty phê duyệt kế hoạch giao chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất hàng năm cho các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch được giao;

c) Tổ chức thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của công ty theo định kỳ tuần, tháng, quý, năm và đột xuất theo quy định;

d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác cung ứng vật tư, thiết bị đáp ứng yêu cầu của công tác duy tu bảo dưỡng sửa chữa các công trình thủy lợi do công ty quản lý;

đ/ Tham mưu Giám đốc công ty để thực hiện việc ký kết và tổ chức thực hiện các loại hợp đồng kinh tế;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện công tác lập bảng kê diện tích tưới tiêu hàng năm.

2. Công tác kỹ thuật

a) Nghiên cứu và đề xuất Giám đốc công ty xem xét, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, các sáng kiến cải tiến, các giải pháp quản lý tiên tiến trong công tác quản lý, vận hành công trình thủy lợi;

b) Nghiên cứu, thống kê, phân tích, đánh giá hiệu quả của các quá trình, quy trình thực hiện công việc, để kịp thời điều chỉnh cải tiến, tiến tới hoàn thiện các quá trình, quy trình về quan trắc mực nước, chất lượng nước, các quy trình quản lý, vận hành, các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế của công ty;

c) Hướng dẫn các Chi nhánh, Cụm thủy nông, Công nhân thủy nông thực hiện đúng các quy trình quy phạm kỹ thuật quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của công ty;  

d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban lãnh đạo công ty xem xét kiến nghị với chủ sở hữu, cơ quan chủ quản cấp trên xây dựng điều chỉnh bổ sung hệ thống quy hoạch thủy lợi, hệ thống công trình thủy lợi, thực hiện công tác sửa chữa, đổi mới công trình, máy móc thiết bị, từng bước đưa vào kế hoạch xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình của công ty quản lý;

đ) Chủ trì và phối hợp tổ chức thực hiện công tác lập kế hoạch, công tác thiết kế, thẩm định hồ sơ thiết kế dự trù, dự toán bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn công trình, máy móc thiết bị công trình, đồng thời tổ chức hệ thống giám sát thi công và nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng;

e) Tham mưu Giám đốc công ty để xét duyệt các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới của các Chi nhánh thủy nông;

g) Tổ chức thực hiện công tác khoa học kỹ thuật của công ty; kiến nghị và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật;

h) Tham mưu Giám đốc công ty để thực hiện các chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng cơ bản trong sửa chữa công trình thủy lợi do công ty quản lý; lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi công trình, dự án công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo quy định.

3. Về quản lý nước

a) Tham mưu Giám đốc công ty để xây dựng và tổ chức thực hiện mạng lưới quan trắc mực nước, chất lượng nước; Quy trình vận hành công trình, hệ thống công trình thủy lợi của các dự án; 

b) Xây dựng kế hoạch tưới tiêu cho mỗi vụ, cả năm, chủ trì và phối hợp với các Chi nhánh thủy nông xây dựng và tổ chức các giải pháp, biện pháp kỹ thuật để nâng cao diện tích tưới tự chảy, hạn chế, ngăn ngừa, hiện tượng úng, hạn, mặn cho các vùng, các dự án thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp;

c) Chủ trì và phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bảo, kế hoạch phòng chống hạn mặn, kế hoạch tiêu úng xã phèn cho sản xuất nông nghiệp;

d) Chủ trì và phối hợp để lập kế hoạch vận hành, công trình, hệ thống công trình phục vụ tưới tiêu và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các Chi nhánh thủy nông, Cụm thủy nông tổ chức thực hiện kế hoạch;

đ) Nghiên cứu xây dựng, cải tiến các phương pháp quan trắc khí tượng thủy văn; 

e) Phối hợp với các Chi nhánh thủy nông tổ chức các hội nghị dùng nước, hội nghị đầu bờ để tổng hợp kết quả tưới tiêu phục vụ sản xuất theo từng vụ, từng năm; qua đó đánh giá, phân tích rút kinh nghiệm, khuyến cáo chính quyền địa phương, người dân sử dụng nước trong hệ thống;

g) Tổng hợp thông tin, báo cáo tình hình nguồn nước, chất lượng nước theo quy định; bảo quản và lưu trữ tốt các tài liệu về quản lý nước.

4. Về quản lý công trình

a) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ, quản lý, vận hành công trình và phối hợp, theo dõi việc xử lý các hiện tượng, vụ việc vi phạm quy định bảo vệ công trình thủy lợi và lấn chiếm đất công trình;

b) Nghiên cứu đề xuất Giám đốc công ty áp dụng các biện pháp quản lý, chống xuống cấp công trình, máy móc thiết bị phục vụ vận hành công trình;

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các Chi nhánh thủy nông trong việc tổ chức thực hiện quy trình, quy phạm kỹ thuật;

d) Kiểm tra, giám sát các Chi nhánh thủy nông tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác công trình trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, định mức lao động và quy định quản lý vận hành công trình của công ty để làm căn cứ tiến hành nghiệm thu, đánh giá xác định khối lượng, chất lượng công việc hoàn thành;

đ) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia nghiệm thu bàn giao, tiếp nhận công trình mới;

e) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra theo quy định và tổng hợp theo dõi diễn biến hiện trạng công trình để có biện pháp xử lý kịp thời hoặc đề xuất đưa vào kế hoạch sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn;

g) Trực tiếp phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện xử lý sự cố công trình, máy móc thiết bị;

h) Chủ trì xây dựng kế hoạch duy tu bảo dưỡng công trình và hướng dẫn kiểm tra, giám sát các Chi nhánh thủy nông tổ chức thực hiện bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên máy móc, thiết bị phục vụ vận hành, thiết bị quan trắc và công tác giám sát thi công sửa chữa công trình thuỷ lợi;

i) Tham gia cùng các đơn vị có liên quan đề xuất, xây dựng các giải pháp sửa chữa công trình;

j) Tham gia xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ công ty, hướng dẫn các đơn vị cơ sở có liên quan áp dụng định mức;

k) Theo dõi, cập nhật, quản lý hồ sơ lý lịch công trình trên phạm vi toàn công ty;

l) Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về hiện trạng công trình, tình hình duy tu sửa chữa công trình và kết quả hoạt động của công trình.

* Các Chi nhánh thủy nông quản lý khai thác công trình thủy lợi

1. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

a) Trên cơ sở nhiệm vụ được giao đề xuất Ban lãnh đạo công ty việc xây dựng bộ máy tổ chức và định biên lao động cho đơn vị; đề xuất công tác tuyển dụng lao động trong định biên được duyệt và tổ chức quản lý, điều hành người lao động thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của công ty;

b) Trực tiếp quản lý đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc tại các công trình thủy lợi được công ty giao; quản lý các trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển, ở khu vực văn phòng đơn vị, văn phòng các cụm và nhà quản lý các công trình; tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công trình và con người;

c) Thực hiện công tác tiếp nhận, lưu trữ công văn đi, đến, các quy chế, quy định và các hồ sơ cần lưu trữ theo quy định của công ty; quản lý và sử dụng con dấu của đơn vị đúng quy định;

d) Trực tiếp giải quyết và đề xuất báo cáo công ty các vụ việc liên quan đến công tác xử lý vi phạm công trình, bảo vệ an ninh, trật tự; An toàn vệ sinh lao động của cá nhân, tập thể và công trình trong phạm vi đơn vị;

đ) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế toán và nghiệp vụ theo quy định của công ty;

e) Phối hợp Phòng Tổ chức - Kế toán xây dựng các định mức chi phí quản lý trình Giám đốc công ty và tổ chức thực hiện theo mức được duyệt;

g) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc kiểm kê, kiểm tra định kỳ tài sản cố định theo quy định của công ty;

h) Trực tiếp quản lý người lao động và quản lý hồ sơ cá nhân của người lao động theo quy định của công ty;

i) Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo đúng quy định.

2. Công tác kế hoạch - kỹ thuật

a) Xây dựng các kế hoạch về phân công bố trí lao động, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, tổ chức quản lý, vận hành công trình…hàng năm của đơn vị, trình lãnh đạo công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, thống kê tiến độ thực hiện của các Cụm thủy nông và Công nhân thủy nông; báo cáo cho Ban lãnh đạo công ty và các đơn vị có liên quan kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của công ty (tháng, quý, vụ, 6 tháng, cả năm và đột xuất);

c) Nghiên cứu và đề xuất Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật để tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty xem xét, áp dụng các giải pháp công nghệ, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác bảo vệ, quản lý, vận hành công trình;

 d) Thống kê, phân tích, đánh giá hiệu quả của các quá trình, quy trình thực hiện công việc, để kịp thời điều chỉnh cải tiến các quá trình, quy trình kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế của công ty;

đ) Trang bị đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật các Cụm thủy nông để tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

e) Tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ dự trù, dự toán bảo dưỡng; sửa chữa thường xuyên công trình và máy móc thiết bị;

g) Kiến nghị và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, mức sử dụng vật tư;

h) Thực hiện công tác lập bộ thủy lợi phí.

3. Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi

a) Tổ chức quản lý và thực hiện quan trắc mực nước, chất lượng nước theo quy định của công ty;

b) Lập kế hoạch vận hành công trình thông qua Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, tổ chức vận hành công trình, hệ thống công trình của đơn vị theo kế hoạch được phê duyệt và hướng dẫn, kiểm tra các Cụm thủy nông và Công nhân thủy nông tổ chức thực hiện; 

c) Đề xuất các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao diện tích tưới tự chảy, hạn chế, ngăn ngừa các hiện tượng úng, hạn, mặn, ách tắc dòng chảy và ô nhiễm môi trường nước…;

d) Tổ chức các hội nghị dùng nước, hội nghị đầu bờ để tổng hợp kết quả tưới tiêu phục vụ sản xuất theo từng vụ, từng năm qua đó đánh giá, phân tích rút kinh nghiệm, khuyến cáo chính quyền địa phương, người dân về kế hoạch sản xuất, về kế hoạch sử dụng nước; nghiên cứu cải tiến chế độ vận hành, cải tiến kỹ thuật về sửa chữa, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị và phòng chống bão lụt, hạn mặn trong khu vực;

đ) Thu thập bảo quản và lưu trữ tốt các tài liệu về quản lý nước;

e) Trực tiếp xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ, quản lý, vận hành công trình;

g) Hướng dẫn, kiểm tra các Cụm thủy nông, Công nhân thủy nông tổ chức thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật về bảo vệ, quản lý, khai thác vận hành công trình và báo cáo đột xuất, định kỳ về kết quả hoạt động, về hiện trạng công trình;

h) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia nghiệm thu bàn giao, tiếp nhận công trình mới;

i) Trực tiếp phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt, bão, hạn, mặn và giải quyết các vụ việc vi phạm quy định bảo vệ công trình, lấn chiếm đất đai của công trình;

j) Tổ chức kiểm tra theo quy định và theo dõi diễn biến hiện trạng công trình để có biện pháp xử lý kịp thời hoặc đề xuất đưa vào kế hoạch sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn;

k) Trực tiếp phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện xử lý sự cố công trình, máy móc thiết bị;

l) Tổ chức thực hiện bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên máy móc, thiết bị phục vụ vận hành, thiết bị quan trắc và công tác giám sát thi công duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi;

m) Trực tiếp quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương về công tác bảo vệ an ninh trật tự đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-