Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho
03/06/2022 - Lượt xem: 1098

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Tên đầy đủ của Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ MỸ THO

2. Tên Công ty viết tắt: CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ MỸ THO

3. Tên tiếng Anh: MYTHO URBAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 đường Huỳnh Tịnh Của, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: (0273) 3872 656 – 3852 166

- Fax : (0273) 3976 712

- Website: http://congtrinhdothimytho.tiengiang.gov.vn/

- Email: tchcctdt@yahoo.com.vn   

5. Mã số doanh nghiệp: 1200357376

6. Logo:


 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Thông tin lãnh đạo

- Chủ tịch kiêm giám đốc:

     Họ và tên: Lê Minh Sáng

     Điện thoại: 0273. 3977536

- Phó Giám đốc:

     Họ và tên: Nguyễn Hoàng Lâm

     Điện thoại: 0273.3883826

- Phó Giám đốc:

Họ và tên: Nguyễn Văn Múa

     Điện thoại: 0273.3875253

2. Các phòng/ban/đơn vị trực thuộc

- Phòng Tổ chức - Kế toán

     Địa chỉ: Số 12 Huỳnh Tịnh Của, Phường 7 , TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

     Điện thoại: 0273.3976712

- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

     Địa chỉ: Số 12 Huỳnh Tịnh Của, Phường 7 , TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

     Điện thoại: 0273.3872656

- Đội Vệ sinh - Môi trường

     Địa chỉ: 27 Trương Thành Công, Phường 9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

     Điện thoại: 0273.3850762

- Đội XD CĐTN & CS

     Địa chỉ: Đường huyện 86C, Ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

     Địa chỉ: 0273.3958664

- Đội Công viên Cây xanh

     Địa chỉ: Số 12 Huỳnh Tịnh Của, Phường 7 , TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

     Điện thoại: 0273.3870342

3. Các tổ chức Đảng và đoàn thể

- Bí thư Đảng ủy:

    + Họ và tên: Lê Minh Sáng

    + Điện thoại: 0273. 3977536

- Chủ tịch Công đoàn:

    + Họ và tên: Trương Thị Thanh Thúy

    + Điện thoại: 0273. 3871802

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh:

    + Họ và tên: Huỳnh Đức Nghiệp

    + Điện thoại: 0273. 3976712

- Bí thư Đoàn Thanh niên:

    + Họ và tên: Ngô Nguyễn Trường An

    + Điện thoại: 0273. 3872656

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

* Phòng Tổ chức - Kế toán

1. Phòng Tổ chức - Kế toán:

1.1. Chức năng:

1.1.1, Về công tác tổ chức: Tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Ban lãnh đạo công ty trong quản lý, điều hành các công việc về tổ chức, hành chính; tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty về lĩnh vực này.

1.1.2. Về công tác kế toán: Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch tài chính cả năm, cân đối nhu cầu sử dụng tài chính hàng tháng, quí để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

1.2. Nhiệm vụ:

1.2.1. Về công tác tổ chức:

1.2.1.1. Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty về cơ cấu tổ chức, định biên lao động, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm; đánh giá, quy hoạch cán bộ.

1.2.1.2. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động; chịu trách nhiệm xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế công ty (trừ lĩnh vực tài chính, định mức vật tư, nhiên liệu; mua sắm...).

1.2.1.3. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra xác minh hồ sơ của người lao động; tổ chức lưu trữ, bảo quản tất cả hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ hồ sơ.

1.2.1.4. Thực hiện công tác quản lý lao động, đề xuất chế độ chính sách về tiền lương và phúc lợi.

 1.2.1.5. Quản lý hồ sơ lý lịch của CB-CNV và người lao động, giải quyết thủ tục, chế độ về tuyển dụng, thôi việc, nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động, kỷ luật, khen thưởng... theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1.2.1.6. Thực hiện giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế, tác phong, lề lối làm việc, chăm sóc sức khỏe CB-CNV và người lao động, bảo vệ cơ quan an toàn về ANTT, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

1.2.1.7. Thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ chính sách cho CB-CNV và người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau,   thai sản.

1.2.1.8. Soạn thảo các văn bản: Quyết định, báo cáo, thống kê, kế hoạch... có liên quan đến tổ chức, hành chính.

1.2.1.9. Thực hiện việc tiếp nhận, chuyển các văn bản đi, văn bản đến; sắp xếp, bảo quản văn bản, hồ sơ, tài liệu của Công ty để phục vụ nhu cầu sử dụng và kịp thời cung cấp cho Ban lãnh đạo công ty, lãnh đạo các phòng, đội khi có yêu cầu; thực hiện tốt chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và báo cáo đột xuất về công tác văn thư, lưu trữ; quản lý con dấu, mộc của Công ty.

1.2.1.10. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc tại Văn phòng công ty và sửa chữa kịp thời trang thiết bị, phương tiện làm việc toàn Công ty; mua sắm máy móc, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công việc thường xuyên của Công ty.

1.2.1.11. Thực hiện công tác vệ sinh, môi trường tại Văn phòng công ty; chịu trách nhiệm làm công tác vệ sinh nơi làm việc của Ban lãnh đạo công ty và chịu trách nhiệm chủ yếu trong công tác vệ sinh những khu vực công cộng của Công ty.

1.2.1.12. Quản lý, điều hành công tác bảo vệ cơ quan an toàn về ANTT, phòng chống cháy nổ và bảo vệ tài sản của công ty tại Văn phòng công ty.

1.2.1.13. Tập hợp và chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ hội nghị, các cuộc họp của Ban lãnh đạo công ty; làm thư ký các cuộc họp và soạn thảo kết luận các cuộc họp của Ban lãnh đạo công ty.

1.2.1.14. Phục vụ đón tiếp khách đến thăm và làm việc tại Công ty; chuẩn bị cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ hội họp, tiếp khách.

1.2.1.15. Quản lý và điều động xe ôtô (63M 000 79) đưa, đón Ban lãnh đạo công ty và các phòng, đội theo yêu cầu công tác.

1.2.1.16. Phối hợp tổ chức thanh tra tình hình sử dụng lao động, chất lượng, thái độ lao động ngoài công trường thi công.

1.2.1.17. Đề xuất và thanh quyết toán các chi phí về lĩnh vực hành chính và Ban lãnh đạo công ty.

1.2.2. Về công tác kế toán:

1.2.2.1. Xây dựng các quy chế liên quan đến vấn đề tài chính, xây dựng kế hoạch tiền lương, định mức, phương án chi trả lương thông qua đại hội đại biểu công nhân viên chức lao động.

1.2.2.2. Thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính kế toán; lập báo cáo quyết toán, công khai tài chính và phân tích hiệu quả kinh tế giúp cho Ban lãnh đạo công ty kịp thời chấn chỉnh trong quá trình điều hành.

1.2.2.3. Chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính; quản lý, lưu trữ, bảo quản chứng từ sổ sách kế toán thống kê.

1.2.2.4. Phối hợp Đội Vệ sinh Môi trường kiểm tra về thu giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác; phối hợp các phòng, đội nghiệp vụ để thực hiện công tác tài chính - kế toán của Công ty.

1.2.2.5. Hàng quý, tổ chức kiểm tra tình hình quản lý tài chính, kế toán tại các Phòng, Đội trực thuộc Công ty

2. Phòng Kế hoạch Kinh doanh:

Phòng Kế hoạch Kinh doanh là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mưu Ban lãnh đạo công ty về kế hoạch, chiến lược và những công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như:

2.1. Chủ trì phối hợp với các Đội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở năng lực của Công ty và nhu cầu của khách hàng.

2.2. Chủ trì phối hợp với các đội xây dựng định mức nhiên liệu cấp cho các phương tiện xe cơ giới, máy móc, thiết bị thuộc Công ty quản lý.

2.3. Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty các nội dung có liên quan đến ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.4. Phối hợp các phòng, đội thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư của Công ty theo đúng quy định.

2.5. Phối hợp các phòng, đội tham mưu Ban lãnh đạo công ty thực hiện đấu thầu thi công xây dựng công trình, đấu thầu dịch vụ công ích đô thị (nếu có).

2.6. Phối hợp Phòng Tổ chức- Kế toán  thực hiện việc thanh lý, điều chuyển tài sản, dụng cụ chuyên đùng phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

2.7. Hàng tháng, quý, năm, phối hợp với các Đội báo cáo tỉnh hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.8. Hàng tháng, quý, năm, chủ trì phối hợp với các Đội tổng họp số liệu doanh thu và chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo công ty phân công.

3. Đội Vệ sinh môi trường:

Tổ chức quét dọn, thu gom, tập trung vận chuyển rác nơi công cộng   (đường phố, chợ, công viên, các hộ dân cư, cơ quan, trường học, bệnh viện...)     đến nơi đổ quy định, đảm bảo thời gian, môi trường và mỹ quan đô thị.

Xử lý chôn lắp rác hợp vệ sinh, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường xung quanh  bãi xử lý tập trung.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế họach tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường đô thị.

Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật của công ty, tổ chức quản lý tốt vật tư..., phương tiện được giao đảm bảo phục vụ cho công tác vệ sinh thường xuyên, liên tục.

Tổ chức quản lý điều hành và bố trí phân công lao động đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của đội.

Thực hiện hợp đồng dịch vụ hút hầm cầu, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải  giữa Công ty với khách hàng  theo Luật Môi trường.

Phối hợp với các ngành và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động  tổ chức, cá nhân trên địa bàn có trách nhiệm và ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và có nghĩa vụ đóng tiền thu giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác theo quy định.

Chủ trì phối hợp Phòng Kế hoạch Kinh doanh cân khoán lượng rác hàng quý và khảo sát khối lượng thực hiện xây dựng kế hoạch dịch vụ công ích năm, kế hoạch quý.

Đôn đốc, kiểm tra việc thu giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác trong nhân dân của lực lượng công nhân kéo rác hẻm và đăng nộp kịp thời, đầy đủ tiền thu phí vệ sinh.

Sửa chữa ô tô và các dịch vụ cơ khí, hàn, tiện.

Hàng quý, năm thực hiện các thủ tục hồ sơ nghiệm thu để thanh quyết toán; lập hồ sơ Quyết toán công trình, dự án và dịch vụ công ích sau khi   hoàn thành.

Hàng tháng, quý, năm, Đội báo cáo tỉnh hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh gửi Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

Hàng tháng, quý, năm, Đội tổng họp số liệu doanh thu và chi phí sản xuất kinh doanh gửi Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

4. Đội Công viên Cây xanh:

Quản lý, bảo dưỡng, chăm sóc và phát triển hệ thống công viên, cây xanh theo hợp đồng đã ký.

Tham mưu Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch trồng cây đô thị với chủng loại thích hợp, góp phần tạo sự hài hòa với các công trình kiến trúc mỹ thuật.

Trồng và bảo dưỡng cây xanh đường phố, vỉa hè, công viên; đốn, mé nhánh; tỉa cành cây xanh theo kế hoạch.

Thực hiện khảo sát, lập dự toán và tổ chức thực hiện các hợp đồng thi công trồng mới cây xanh, hoa kiểng, thảm cỏ... theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Tổ chức trồng, ươm, dưỡng các loại cây giống, hoa kiểng để cung cấp theo nhu cầu của khách hàng.

Quản lý, bảo dưỡng nghĩa trang nhân dân thành phố.

Chủ trì phối hợp Phòng Kế hoạch Kinh doanh khảo sát khối lượng thực hiện, xây dựng kế hoạch quý, năm về dịch vụ công ích.

Hàng quý, năm thực hiện các thủ tục hồ sơ nghiệm thu để thanh quyết toán; lập hồ sơ Quyết toán công trình, dự án và dịch vụ công ích sau khi   hoàn thành.

Hàng tháng, quý, năm, Đội báo cáo tỉnh hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh gửi Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

Hàng tháng, quý, năm, Đội tổng họp số liệu doanh thu và chi phí sản xuất kinh doanh gửi Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

5. Đội Xây dựng Cầu đường Thoát nước và chiếu sáng:

Tổ chức thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng cầu đường, cống, rãnh, vỉa hè theo kế hoạch và đột xuất do tình trạng hư hỏng, khai thông thoát nước đô thị để đảm bảo lưu lượng dòng chảy, chống ngập úng vào mùa mưa và vệ sinh đô thị.

Thực hiện khảo sát, lập dự toán và tổ chức thi công các công trình xây dựng đường nội bộ, công trình xây dựng có hồ sơ riêng thuộc lĩnh vực cầu đường, vỉa hè, cống thoát nước theo hợp đồng của Công ty với các đơn vị, tổ chức, cá nhân  có yêu cầu, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo hợp đồng.

Chủ trì phối hợp Phòng Kế hoạch - Kinh doanh khảo sát khối lượng thực hiện, xây dựng kế hoạch quý, năm về dịch vụ công ích.

Bảo trì, sửa chữa, phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố theo đơn đặt hàng; kịp thời khắc phục xử lý các sự cố hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đảm bảo duy trì tốt hệ thống chiếu sáng để nhân dân đi lại    an toàn.

Thực hiện khảo sát, lập dự toán và tổ chức thi công các công trình điện, chiếu sáng theo hợp đồng của Công ty với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo hợp đồng.

Hàng quý, năm thực hiện các thủ tục hồ sơ nghiệm thu để thanh quyết toán; lập hồ sơ Quyết toán công trình, dự án và dịch vụ công ích sau khi hoàn thành.

Hàng tháng, quý, năm, Đội báo cáo tỉnh hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh gửi Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

Hàng tháng, quý, năm, Đội tổng họp số liệu doanh thu và chi phí sản xuất kinh doanh gửi Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-