Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang
05/04/2019 - Lượt xem: 18164

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 02 đường 30/4, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 02733.873108   -   Fax: 02733.970741

- Website: tuyengiaotiengiang.vn

- Logo đơn vị:

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Thông tin lãnh đạo

. Trưởng ban

     - Họ và tên: Châu Thị Mỹ Phương

     - Điện thoại: 0949.56.71.57

. Phó Trưởng Ban thường trực

     - Họ và tên: Nguyễn Thanh Hiền

     - Điện thoại: 0913.13.95.46

. Phó Trưởng Ban

     - Họ và tên: Phan Thanh Dũng

     - Điện thoại: 0989.60.19.36

. Phó Trưởng Ban

     - Họ và tên: Lê Văn Tý

     - Điện thoại: 0919.44.57.88

2. Các phòng trực thuộc:

- Phòng Hành chính và Lịch sử

     + Điện thoại: 02733.970113

- Phòng Tuyên truyền

     + Điện thoại: 02733. 873235

- Phòng Khoa giáo - Văn hóa, văn nghệ

     + Điện thoại: 02733. 882395

- Phòng Lý luận chính trị

     + Điện thoại: 02733.978115

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Quyết định số 992 -QĐ/TU ngày 22/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, lịch sử tỉnh Tiền Giang (thông sử).

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

+ Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

+ Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện; sưu tầm, biên soạn lịch sử và giáo dục lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử tỉnh Tiền Giang.

+ Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước. Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng.

+ Nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền, các Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh đảm bảo hoạt động đúng chũ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản... thuộc phạm vi phụ trách.

+ Giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên theo phân cấp.

+ Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

+ Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

+ Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

+ Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

+ Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Tỉnh ủy; bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các Đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

+ Hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Đảng bộ xã, phường, thị trấn.

- Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử các ban, ngành, đoàn thể các cấp trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

- Phối hợp

+ Với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương.

Phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý báo chí, xuất bản và xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.

+ Với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối và cán bộ tuyên giáo cấp ủy trực thuộc theo phân cấp quản lý.

+  Với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong việc đề xuất xử lý đối với cán bộ, đảng viên vi phạm thuộc trách nhiệm quản lý báo chí, xuất bản.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Quyền hạn và trách nhiệm

- Tổ chức hội nghị hướng dẫn về nghiệp vụ công tác tuyên giáo; triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo.

- Cử cán bộ tham dự các cuộc họp của cấp ủy, Ủy ban nhân dân và các ban, ngành bàn về công tác tuyên giáo (khi được mời).

- Định kỳ hàng tháng, 06 tháng hoặc bất thường, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình công tác và những đề xuất kiến nghị của Ban.

- Có trách nhiệm phối hợp với các ban của Tỉnh ủy trong việc nghiên cứu, triển khai, kiểm tra và sơ, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương về công tác Xây dựng Đảng (nói chung), về công tác Tuyên giáo (nói riêng).

- Có trách nhiệm tham gia ý kiến với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc xây dựng các quy định, quyết định của chính quyền, đoàn thể có liên quan đến công tác tuyên giáo.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-