Đề án trang bị sách cho xã, phường, thị trấn mang lại hiệu quả thiết thực

Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn mang lại hiệu quả thiết thực, kiến thức về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội, công tác quản lý trên địa bàn được nâng lên; nhiều cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh và nhân dân đến khai thác thông tin, tra cứu dữ liệu, tìm hiểu các kiến thức cần thiết để áp dụng trong thực tiễn quản lý, tổ chức sản xuất và đời sống.

Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 220-TB/TW ngày 10/2/2009 về việc giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tổ chức triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Thông báo Kết luận số 396-TB/TW ngày 23/10/2010 của Ban Bí thư khóa X và Quy chế quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, thị xã và các cấp ủy cơ sở quan tâm, chỉ đạo cho Văn phòng Đảng ủy và Ban Tuyên giáo Đảng ủy tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn sách do Trung ương cung cấp.

Đến nay, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhận được các loại sách như: Sách tìm hiểu học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; sách tìm hiểu pháp luật có liên quan đến đời sống xã hội; các Nghị định, Thông tư, hướng dẫn...; cẩm nang nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Đảng; chính quyền, đoàn thể; sách tìm hiểu pháp luật; sách văn hóa văn nghệ; sách hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi.

Đối tượng sử dụng sách trên địa bàn các xã, phường, thị trấn phần lớn là cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh và nhân dân. Ngoài việc đọc sách chuyên môn để củng cố kiến thức, người đọc còn đọc những quyển sách tham khảo về các lĩnh vực như: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, môi trường để tìm hiểu chính sách, pháp luật, khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống... Nhìn chung, các thể loại sách đã trang bị cơ bản đáp ứng được nhu cầu đọc, tìm hiểu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các xã, phường, thị trấn đã tiến hành xây dựng, bố trí đặt tủ sách tại Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Nhà văn hóa xã, hoặc bố trí chung với tủ sách pháp luật... Các xã, phường, thị trấn đều có tủ sách pháp luật phục vụ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đến để nghiên cứu, tìm hiểu để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.

Đề án trang bị sách cho cơ sở là chủ trương đúng đắn, phù hợp, thiết thực, góp phần nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Việc triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đang có tác động tích cực trong việc góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp xã; mang lại hiệu quả thiết thực trong việc đưa kiến thức lý luận chính trị, pháp luật, văn hóa - xã hội, ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất, đời sống đến cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Từ kết quả đạt được tại các địa phương, cho thấy, chủ trương triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, có ý nghĩa thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cấp xã. Đồng thời, sách của Đề án là nguồn thông tin chính thống, bảo đảm khách quan, khoa học, đã cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian tới, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, đề nghị Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Thứ hai, bổ sung thêm các loại sách mới, đặc biệt là sách về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử; sách phục vụ cho việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các loại sách hướng dẫn ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, theo hướng công nghệ sạch phù hợp yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp của cả nước; hướng dẫn xây dựng nông thôn mới;...

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách đến với người đọc bằng nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền, giới thiệu qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở; qua các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.

Thứ tư, Đảng ủy xã, phường, thị trấn cần chỉ đạo, phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn có quyết định thống nhất các tủ sách pháp luật và sách trang bị cho cơ sở thành một tủ sách chung; bố trí nơi đọc sách thuận lợi, phân công cán bộ phụ trách rõ ràng.

Tấn Quân

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay