Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày 20/4, Đảng ủy Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ".

Quang cảnh hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW các chi bộ trong Đảng bộ Sở VH-TT&DL đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các giải pháp trong Chỉ thị số 10-CT/TW được các chi bộ trong Đảng bộ vận dụng tốt trong sinh hoạt chi bộ, lồng ghép việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao hiệu quả ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng Đảng, nhất là thực hiện 5 nguyên tắc cơ bản xây dựng Đảng; nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt Đảng.

Hội nghị đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng sinh động, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Thanh Hải

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay