Hội nghị triển khai, quán triệt công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường

Ngày 14/4, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Các đại biểu được triển khai Công văn số 1009 của Thành ủy Mỹ Tho về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Theo công văn, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, đoàn thể thành phố và các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực về công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; HĐND thành phố và phường - xã tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; UBND TP. Mỹ Tho thực hiện có hiệu quả kế hoạch về cao điểm giải tỏa việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố phát động, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và của thành phố về đảm bảo trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường kết hợp với triển khai thực hiện tốt các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn nông thôn mới; các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy quán triệt cho đảng viên về chủ trương giải tỏa việc lấn chiếm lòng, lề đường, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố...

Bên cạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phát động đoàn viên, hội viên tham gia giải tỏa hành lang, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Nhất Thi

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay