Khảo sát, lấy ý kiến về thủ tục hành chính
Trong những năm qua công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện và tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, phát triển của tỉnh hiện nay công tác cải cách TTHC còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập. Cơ chế một cửa chưa thông suốt giữa các cơ quan, gây chậm trễ trong việc thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện dịch vụ công, còn có tình trạng cán bộ công chức gây phiền hà, tiêu cực trong quan hệ giải quyết công việc đối với các tổ chức và công dân.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên trong nền hành chính đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế, xã hội trong tỉnh cũng như cả nước. Với mục đích và ý nghĩa trên Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức khảo sát, lấy ý kiến về TTHC được tiến hành bằng cách:

- Phát phiếu trực tiếp cho cá nhân, tổ chức khi có liên hệ trực tiếp với cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện giải quyết TTHC.

- Phiếu khảo sát, lấy ý kiến về TTHC được cá nhân, tổ chức download về rồi điền thông tin và gửi trực tiếp qua địa chỉ Email: pkstthc@tiengiang.gov.vn hoặc pkstthc-tiengiang@chinhphu.vn.

Sở Tư pháp hoan nghênh các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin khảo sát, lấy ý kiến về các TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống của nhân dân với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định hành chính và bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực hiện TTHC tại cơ quan hành chính các cấp.

Các TTHC đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc được công khai niêm yết tại bảng niêm yết TTHC của cơ quan giải quyết TTHC hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (Wesite: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/co_quan_hanh_chinh/tien_giang)

Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp, đánh giá đầy đủ, qua đó định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC.

(Download phiếu khảo sát)


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay