Khảo sát, lấy ý kiến về thủ tục hành chính
Trong những năm qua công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện và tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, phát triển của tỉnh hiện nay công tác cải cách TTHC còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập. Cơ chế một cửa chưa thông suốt giữa các cơ quan, gây chậm trễ trong việc thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện dịch vụ công, còn có tình trạng cán bộ công chức gây phiền hà, tiêu cực trong quan hệ giải quyết công việc đối với các tổ chức và công dân.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên trong nền hành chính đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế, xã hội trong tỉnh cũng như cả nước. Với mục đích và ý nghĩa trên Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức khảo sát, lấy ý kiến về TTHC được tiến hành bằng cách:

- Phát phiếu trực tiếp cho cá nhân, tổ chức khi có liên hệ trực tiếp với cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện giải quyết TTHC.

- Phiếu khảo sát, lấy ý kiến về TTHC được cá nhân, tổ chức download về rồi điền thông tin và gửi trực tiếp qua địa chỉ Email: pkstthc@tiengiang.gov.vn hoặc pkstthc-tiengiang@chinhphu.vn.

Sở Tư pháp hoan nghênh các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin khảo sát, lấy ý kiến về các TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống của nhân dân với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định hành chính và bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực hiện TTHC tại cơ quan hành chính các cấp.

Các TTHC đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc được công khai niêm yết tại bảng niêm yết TTHC của cơ quan giải quyết TTHC hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (Wesite: http://csdl.thutuchanhchinh.vn/co_quan_hanh_chinh/tien_giang)

Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp, đánh giá đầy đủ, qua đó định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC.

(Download phiếu khảo sát)


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử