Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang hoan nghênh các cá nhân, tổ chức cung cấp phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định hành chính và bảo đảm tính nghiêm minh trong thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp. Cụ thể là:

- Những vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức;

- Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính;

- Quy định hành chính không hợp pháp, quy định hành chính trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia;

- Những vấn đề khác có liên quan đến quy định hành chính;

- KHÔNG TIẾP NHẬN khiếu nại, tố cáo và giải quyết, khiếu nại tố cáo.

Phạm vi tiếp nhận:

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vị quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và của các cơ quan hành chính trà nhà nước trong tỉnh.

Cách thức gửi phản ánh, kiến nghị

- Gửi phản ánh kiến nghị bằng văn bản về địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang - Số 43, đường Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Số điện thoại đường dây nóng: 073.3976398

- Email: pkstthc-tiengiang@chinhphu.vn hoặc pkstthc@tiengiang.gov.vn

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay