Cai Lậy thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Ngày 23/11/2017, Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy tặng giấy khen
 cho 3 tập thể có thành tích tốt.

Năm 2017, công tác cải cách hành chính được thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện quan tâm. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. Trong năm, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và các cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã đã tiếp nhận gần 76.200 hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân. 100% hồ sơ tiếp nhận ở cấp huyện và 98,6% hồ sơ tiếp nhận ở cấp xã được giải quyết đúng hạn.

Tại hội nghị, đại biểu đã tham gia thảo luận về vai trò chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, những khó khăn trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, tác phong, thái độ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân...

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể thực hiện tốt chuyên đề thi đua 'Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính' năm 2017.

Quế Ngân

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay