Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 5168/UBND-KSTT về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 9510/VPCP-KSTT ngày 07/9/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm như:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (như đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai tuyên truyền, niêm yết Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền về lợi ích, chủ trương, kết quả thực hiện, cung cấp thông tin và ý kiến đóng góp về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích); chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh tập huấn cho nhân viên bưu điện các nội dung liên quan.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kết nối thông tin của UBND tỉnh, trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã với hệ thống của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dich vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, các đơn vị báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Chiêm Uyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay