Thị xã Gò Công: Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá

Công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Thị ủy, UBND TX. Gò Công quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Sự đột phá của công tác CCHC thời gian qua được xem là một trong những tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở TX. Gò Công. Ảnh: Ngô Tông  

Thời gian qua, công tác CCHC trên địa bàn TX. Gò Công có nhiều đổi mới, đặc biệt là coi trọng kỷ cương, kỷ luật hành chính; đề cao chế độ và phương thức làm việc tập thể kết hợp với trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm tập trung, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả. TX. Gò Công đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc...

Trong những tháng đầu năm 2017, công tác CCHC của địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện theo hướng sâu sát, quyết liệt. Cải cách tài chính công được chú trọng với nhiều điểm đột phá và được người dân ghi nhận, đánh giá cao. TX. Gò Công là một trong những địa phương trong tỉnh có số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng nhiều và cũng là địa phương làm tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2.3 lên trang thông tin điện tử theo quy định.

Đối với việc thực hiện cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông", bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã và cấp xã thực hiện 4 loại biểu mẫu theo quy định: Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, Mẫu sổ theo dõi hồ sơ, Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Toàn địa bàn thị xã hiện có 12/12 xã, phường thực hiện cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông". Số công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã là 32 người. Số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa là 313 thủ tục, số thủ tục hành chính đang thực hiện là 311. Số thủ tục hành chính giải quyết theo một cửa liên thông là 31 thủ tục và số thủ tục hành chính liên thông đang thực hiện là 30 (tập trung trong các lĩnh vực đất đai, người có công với cách mạng, hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu).

Theo báo cáo của UBND thị xã, trong 6 tháng đầu năm 2017, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 20.204 hồ sơ và đã giải quyết 20.177 hồ sơ, còn 27 hồ sơ đang giải quyết. Ở cấp thị xã, có 436/436 hồ sơ đăng ký ở lĩnh vực kinh doanh đã được giải quyết đúng hạn; 123/124 hồ sơ đăng ký ở lĩnh vực cấp phép xây dựng đã được giải quyết, số còn lại đang được giải quyết; 159/159 hồ sơ đăng ký ở lĩnh vực đất đai đã được giải quyết đúng hạn; 48/48 hồ sơ ở lĩnh vực người có công đã được giải quyết đúng hạn...Ông Nguyễn Văn Đoàn, Phường 1, TX. Gò Công, cho biết: Khi đến đăng ký thủ tục kinh doanh ở bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của thị xã, tôi được cán bộ hướng dẫn chu đáo, thủ tục giải quyết nhanh gọn, không rườm rà và mất thời gian như trước nữa!

Về công tác hiện đại hóa hành chính, TX. Gò Công tiếp tục thực hiện Quyết định 754/2016/QĐ-UBND ngày 5/7/2016 của UBND thị xã ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thị xã. Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị được vận hành trôi chảy, thông suốt. Trong 6 tháng đầu năm, thị xã đã tiếp nhận 1.537 văn bản đến và chuyển 963 văn bản đi. Việc ứng dụng chữ ký số, hộp thư điện tử công vụ tại đơn vị được thực hiện có hiệu quả như: áp dụng chữ ký số trong việc gửi văn bản qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử); cung cấp thông tin lên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của đơn vị được cập nhật thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính thời sự, thông tin kịp thời. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên trang thông tin điện tử được cung cấp đầy đủ theo quy định dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2.3.

Ngoài ra, thị xã còn thực hiện có hiệu quả việc áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính theo Kế hoạch số 44/KH-UBND của UBND thị xã về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong các cơ quan hành chính Nhà nước TX. Gò Công. Được biết, địa phương đã thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính để bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thủ tục hành chính vào hệ thống quản lý chất lượng; đang xây dựng lại và đưa vào vận hành một số quy trình: cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp lại bản chính giấy khai sinh...

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX. Gò Công đánh giá: Công tác CCHC trong những tháng đầu năm 2017 trên địa bàn thị xã tiếp tục ổn định. Nhận thức và trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được củng cố, nâng lên. Tổ chức bộ máy ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, công tác CCHC trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC của một vài cơ quan, đơn vị chưa tốt; thực hiện chưa nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; chất lượng cán bộ, công chức làm công tác CCHC chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Từ những kết quả trên, thời gian tới, UBND TX. Gò Công chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, có kế hoạch hàng năm, định kỳ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính..., đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 184/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh ủy về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hoàng An

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay