Thị xã Cai Lậy kiểm tra công tác cải cách hành chính

Từ ngày 5 đến ngày 12/9/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Cai Lậy đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ năm 2017 ở 16 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Theo đó, đoàn tập trung kiểm tra các nội dung như tình hình giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng thời giờ làm việc; các tiêu chí thi đua của chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính"; công tác văn thư, lưu trữ năm 2017. Đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường đã báo cáo với đoàn tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ năm 2017, đồng thời nêu lên những đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới...

 Qua kiểm tra đã kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ, giúp UBND các xã, phường thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ năm 2017. Công tác kiểm tra, đánh giá được đảm bảo tính trung thực, khách quan, phản ánh đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra, tham mưu UBND thị xã Cai Lậy chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ năm 2017 ở các xã, phường đạt kết quả cao.

Nguyễn Bảy 

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay