Chợ Gạo: Vận động nông dân sản xuất 293 ha thanh long theo tiêu chuẩn GAP

Thực hiện Đề án phát triển cây thanh long, huyện Chợ Gạo tập trung tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất thanh long có chất lượng theo kế hoạch đề ra, phối hợp thực hiện mô hình sản xuất 100 ha thanh long theo công nghệ cao tại xã Thanh Bình.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường quảng bá thương hiệu thanh long Chợ Gạo, củng cố và phát triển các tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất tiêu thụ thanh long tại các xã Quơn Long, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Đăng Hưng Phước... Củng cố các tổ hợp tác đạt chuẩn VietGAP, tiếp tục thực hiện 85 ha thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP được tỉnh phê duyệt, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2017 là 293 ha.

Bình Yên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính doanh nghiệp

Đầu tư, mua sắm công

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay