Cai Lậy: Tích cực vận động Quỹ hỗ trợ nông dân

Với mục tiêu tiếp tục củng cố, phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân ngày càng sâu rộng, đồng thời giúp nông dân có điều kiện sản xuất, kinh doanh ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đầu năm 2017 đến nay, công tác vận động Quỹ hỗ trợ nông dân đã được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Cai Lậy quan tâm thực hiện.

Kết quả, trong quí I/2017, các xã đã vận động Quỹ hỗ trợ nông dân trên 35,6 triệu đồng. Nâng tổng nguồn vốn của toàn huyện hiện nay hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó nguồn cơ sở hơn 2,3 tỷ đồng, nguồn huyện gần 211 triệu đồng. Việc bình xét, giải ngân cho hội viên được thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Qua đó, Hội góp phần cùng chính quyền các địa phương thực hiện thành công tiêu chí hộ nghèo và tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Hồng Linh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử