Cai Lậy: Tích cực vận động Quỹ hỗ trợ nông dân

Với mục tiêu tiếp tục củng cố, phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân ngày càng sâu rộng, đồng thời giúp nông dân có điều kiện sản xuất, kinh doanh ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đầu năm 2017 đến nay, công tác vận động Quỹ hỗ trợ nông dân đã được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Cai Lậy quan tâm thực hiện.

Kết quả, trong quí I/2017, các xã đã vận động Quỹ hỗ trợ nông dân trên 35,6 triệu đồng. Nâng tổng nguồn vốn của toàn huyện hiện nay hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó nguồn cơ sở hơn 2,3 tỷ đồng, nguồn huyện gần 211 triệu đồng. Việc bình xét, giải ngân cho hội viên được thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Qua đó, Hội góp phần cùng chính quyền các địa phương thực hiện thành công tiêu chí hộ nghèo và tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Hồng Linh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay