Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2016
Tải kết luận