Cai Lậy thực hiện tốt việc huấn luyện quân sự và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Trong năm 2017, huyện Cai Lậy đã tổ chức triển khai thực hiện khá đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng theo nghị quyết, kế hoạch.

Theo đó, huyện đã tổ chức tập huấn, huấn luyện các đối tượng dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng  đạt 100% kế hoạch so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Ngoài ra, huyện đã thực hiện nghiêm các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Tổ chức giao nhận quân cho các đơn vị nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm với tổng số 162 thanh niên, đạt và vượt chỉ tiêu so với năm 2016, trong đó có 03 đảng viên chiếm 1,85%.

Bên cạnh, huyện xây dựng tốt các văn bản chỉ đạo phục vụ công tác diễn tập cho cấp huyện và cấp xã. Trong đó, việc tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ diễn tập được tiến hành chặt chẽ, chu đáo từ huyện đến xã, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về nhiệm vụ diễn tập của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và lực lượng vũ trang.

Hồng Linh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay