Phát động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Gò Công, diễn ra Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" trong lực lượng Công an thị xã Gò Công.

Buổi lễ đã thông qua Nghị quyết của Đảng ủy CA thị xã về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vũng vàng; tư thế lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Nội dung và biện pháp thực hiện là Lực lượng CA thị xã tích cực học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị vũng vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, đạo dức, lối sống, văn hóa ứng xử, thực hiện kỷ luật kỷ cương, xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân. Công an thị xã thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời tổ chức cho các ban ngành, đoàn thể, MTTQ và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách đạo dức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, trong đó nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Tại lễ phát động đã tổ chức ký kết thực hiện nội dung giao ước thi đua cho 5 khối gồm: Khối Tham mưu, xây dựng phong trào và đoàn thể Công an; Khối Hành chính; Khối Cảnh sát điều tra; Khối Công an phường và Khối Công an xã.

Minh Truyền

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay