Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự

Sáng ngày 20/12, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức cùng hơn 300 cán bộ các Sở, ban, ngành đã đến dự.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, nhất là trong giai đoạn nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng... Để khắc phục những hạn chế này, Quốc hội đã ban hành Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, nhằm xây dựng Bộ luật phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước và cụ thể hóa Hiến pháp 2013 với quan điểm thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp; tạo ra cơ chế hữu hiệu để bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời vừa hoàn thiện hệ thống pháp lý nước nhà.

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ III, Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm 3 phần, 26 chương, với 426 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Bộ luật tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, phòng ngừa... Trong đó, bổ sung, sửa đổi các nội dung như: nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước; chế định chuẩn phạm tội; mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cảnh cáo, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức quán triệt Bộ luật Hình sự. Để nội dung Luật và các văn bản dưới luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy được giá trị trong thực tiễn, ông đề nghị các đại biểu tham gia học tập cần nghiêm túc quán triệt để triển khai nội dung, nhất là những điểm mới, cơ bản, quan trọng của Luật đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.

Đàm Thị Xuân Uyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay