Thảo luận dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Ngày 15/11/2017, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Đại biểu Tạ Minh Tâm, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang phát biểu.

Phát biểu ý kiến thảo luận, đại biểu Tạ Minh Tâm, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang cơ bản thống nhất với sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu và định hướng sửa đổi Luật Cạnh tranh theo Tờ trình của Chính phủ cũng như những quan điểm đặt ra trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Luật Cạnh tranh qua sửa đổi lần này tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tới diễn biến thị trường, tới quyền lợi người tiêu dùng, lợi ích của xã hội.

Đồng thời, đại biểu Tạ Minh Tâm cũng đồng tình với quan điểm thận trọng, chặt chẽ khi thiết kế các quy định của luật về hành vi cần hạn chế, cần điều chỉnh của các chủ thể, của doanh nghiệp. Quy trình ra quyết định phán quyết của cơ quan điều tra có thẩm quyền, quy trình tiến hành các biện pháp ngăn chặn thực thi quyết định của cơ quan chức năng để tránh lạm dụng tác động sai lệch, bảo đảm mục đích, yêu cầu khi sửa đổi Luật. Ngoài ra, Đại biểu Tạ Minh Tâm tham gia đóng góp thêm một số nội dung như sau:

Thứ nhất, đối với Chương I những quy định chung, Điều 6 chính sách của Nhà nước về cạnh tranh, đề nghị bổ sung thêm 2 nội dung và rà soát lại các chế định đã xây dựng nhằm cập nhật hoàn thiện cụ thể.

Một, bổ sung quy định bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh trong quá trình xử lý vụ việc cạnh tranh. Điều này nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo, hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh nhưng đồng thời cũng phải hoàn thiện thể chế bảo vệ nhà đầu tư, quyền sở hữu và quyền tài sản.

Hai, bổ sung quy định tạo điều kiện xã hội, tổ chức xã hội, người tiêu dùng tham gia quá trình giám sát và thực thi pháp luật về cạnh tranh. Thống nhất với mục đích cao nhất của chính sách cạnh tranh, bảo vệ cạnh tranh trên thị trường là bảo vệ lợi ích xã hội, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Vì vậy, việc ghi nhận nội dung này nhằm phát huy tính chủ động, trách nhiệm của xã hội, bảo đảm người thụ hưởng là xã hội, người tiêu dùng có cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình, góp phần thực thi hiệu quả các quy định của luật. Thực hiện đạt mục đích mong muốn khi chúng ta xây dựng luật này là doanh nghiệp, người tiêu dùng tin tưởng và vận dụng Luật Cạnh tranh như một công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Thứ hai, về mô hình cơ quan có thẩm quyền quản lý cạnh tranh: Theo dự thảo Luật, Điều 7, trách nhiệm quản lý Nhà nước về cạnh tranh, tại Khoản 3 quy định: "Cơ quan cạnh tranh quốc gia là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về cạnh tranh có nhiệm vụ tổ chức điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật"; Chính phủ quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan cạnh tranh quốc gia; Điều 66 về cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh, người tiến hành tố tụng cạnh tranh có nêu 2 chủ thể là Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh. Bên cạnh đó, từ Điều 52 đến Điều 112 Chương VII quy định về trình tự, thủ tục xử lý công việc của cơ quan quản lý Nhà nước về cạnh tranh.

Như vậy, mô hình cơ quan cạnh tranh quốc gia chưa rõ về định tính cũng như định lượng. Trong khi dự thảo Luật đã xác định cơ cấu trực thuộc và quy trình hoạt động, đề nghị Ban Soạn thảo phối hợp cơ quan chuyên trách nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Luật quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan cạnh tranh quốc gia, làm rõ địa vị pháp lý, tính chất của cơ quan này làm cơ sở xác định giá trị pháp lý của phán quyết, quyết định trước tiên là trong mối quan hệ công tác với các cơ quan thực thi pháp luật để bảo đảm tính khả thi, tính hiệu lực là một trong những vấn đề đặt ra qua tổng kết 12 năm thực hiện Luật Cạnh tranh năm 2004.

Đối với mô hình cơ quan cạnh tranh mới theo đề nghị của Chính phủ, cụ thể là tái cơ cấu các cơ quan cạnh tranh hiện nay gồm Hội đồng cạnh tranh và Cơ quan quản lý cạnh tranh thành Cơ quan cạnh tranh quốc gia, Ban Soạn thảo cần đánh giá kỹ tác động của mô hình này trong thực hiện khả năng "gác cổng", duy trì và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, công bằng, khả năng khắc phục kịp thời những khiếm khuyết của thị trường. Bên cạnh đó, cần rà soát hoàn thiện các yếu tố để bảo đảm Cơ quan cạnh tranh quốc gia đạt được tính độc lập khách quan công bằng, tương thích với các thiết chế quản lý kinh tế của nước ta hiện nay, cũng như khả năng thi hành pháp lý mạnh, đặc biệt khi quyết định phán quyết kết quả hoạt động của cơ quan này trực tiếp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Thứ ba, Điều 83 Chương VII tố tụng cạnh tranh về áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh quy định cụ thể thủ trưởng Cơ quan cạnh tranh quốc gia có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính cụ thể như tạm giữ tang vật, phương tiện, khám người, khám phương tiện vận tải, đồ vật, khám nơi cất giấu tang vật phương tiện, đề nghị Ban Soạn thảo cân nhắc theo hướng quy định chặt chẽ, thận trọng khi thiết kế những quy định trực tiếp tác động đến quyền nhân thân, quyền tài sản - bởi có thể tác động lớn đến hình ảnh, thương hiệu, uy tín và hoạt động bình thưởng của chủ thể kinh doanh, gây bất lợi cho doanh nghiệp trong khi cơ quan chức năng còn trong quá trình xử lý vụ việc, chưa có quyết định đúng sai cuối cùng.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình xử lý vụ việc, xử lý vi phạm cạnh tranh, bảo đảm tính công bằng, minh bạch, khách quan bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp có liên quan. Có cơ chế loại trừ triệt để khả năng lạm dụng, lạm quyền. Cụ thể, Chương VIII xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh, Điều 113 quy định các hình thức xử phạt vi phạm pháp luật về cạnh tranh và các biện pháp khắc phục hậu quả, bên cạnh các nội dung quy định về các biện pháp chế tài truyền thống đối với hành vi vi phạm như cảnh cáo, phạt tiền, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp..., dự thảo Luật cũng quy định một số chế tài đặc trưng có tác động lớn đối với các chủ thể kinh tế doanh nghiệp như cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền, chia tách, bán lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp tài sản của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế.

Báo cáo của Bộ Công thương tiếp thu, giải trình cũng nhìn nhận các vụ việc cạnh tranh không hoàn toàn mang bản chất của một quan hệ hành chính hay dân sự. Việc xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh cần tuân theo trình tự, thủ tục tố tụng về cạnh tranh với những đặc trưng riêng biệt so với tố tụng hành chính và tố tụng dân sự. Hơn nữa, xử phạt vi phạm pháp luật cạnh tranh, khắc phục hậu quả xảy ra là những vấn đề lớn liên quan đến quyền tài sản, quyền kinh doanh của doanh nghiệp, của cổ đông đến việc làm của người lao động, đến chuỗi liên kết ngành hàng cụ thể.

Do đó, đề nghị Ban Soạn thảo cụ thể hóa hơn vào trong Luật các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Cụ thể về nguyên tắc quy định thẩm quyền để thực hiện cơ chế giám sát, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích chung của xã hội, lợi ích môi trường kinh doanh và lợi ích của bản thân doanh nghiệp bị xử lý.

Đăng Hiếu (tổng hợp)

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay