Thảo luận về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Ngày 03/11/2017, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Đại biểu Nguyễn Kim Tuyến, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đã đóng góp một số ý kiến cụ thể như sau:

Thứ nhất, tại Điều 5 quy định về nguyên tắc quản lý nợ công: Tại Khoản 4 của Điều này, dự thảo quy định là không chuyển khoản nợ vay lại, vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh thành vốn cấp phát ngân sách Nhà nước. Nội dung quy định này mâu thuẫn với điểm c Khoản 5 Điều 55 quy định cho phép Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án xóa nợ khi đối tượng được vay lại, đối tượng được Chính phủ bảo lãnh bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan làm mất một phần hoặc toàn bộ vốn tài sản; bởi vì khi xóa nợ có nghĩa là khoản vay lại này không có nghĩa vụ trả nợ và sẽ thành 1 khoản cấp phát ngân sách. Vì vậy, đề nghị bổ sung vào phần cuối của Khoản 4 và viết lại là: "không chuyển khoản nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh thành vốn cấp phát ngân sách Nhà nước trừ trường hợp quy định tại mục c Khoản 5 Điều 55 luật này".

Thứ hai, tại Điều 10 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, trong đó quy định Quốc hội có 2 nhiệm vụ, quyền hạn, đó là quyết định, điều chỉnh kế hoạch vay trả nợ công 5 năm và quyết định điều chỉnh tổng mức vay và trả nợ của ngân sách Nhà nước hàng năm. Mặt khác, tại Điều 21 về chỉ tiêu an toàn nợ công giao Quốc hội quyết định trong thời kỳ các chỉ tiêu này, do đó đề nghị bổ sung nhiệm vụ quyết định chỉ tiêu an toàn nợ công vào nhiệm vụ Quốc hội tại Điều 10 cho đầy đủ nhiệm vụ theo luật này quy định.

Thứ ba, tại Điều 15 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Thống nhất với cơ quan soạn thảo luật, giao Bộ Tài chính là đầu mối giúp cho Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công, tuy nhiên, đây là một quy định mang tính đặc biệt quan trọng, có sự phối hợp giữa Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước. Để tránh chồng chéo trách nhiệm, đề nghị Luật cần thiết bổ sung quy định Chính phủ ban hành chính sách quy định về quy chế phối hợp thực hiện giữa các cơ quan với nhau, giữa Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước để quy chế này là cơ sở pháp lý cụ thể về các nhiệm vụ, tránh chồng chéo trong thực hiện giữa các Bộ, ngành.

Thứ tư, tại Điều 23 quy định về chương trình nợ trung hạn. Hiện tại, Luật Đầu tư công quy định rõ trung hạn của đầu tư công là 5 năm, khi đó luật này quy định trung hạn là 3 năm, đề nghị cơ quan soạn thảo giải thích thêm lý do vì sao lại có sự không thống nhất về sử dụng từ trung hạn cho cùng một khái niệm về thời gian. Do việc không thống nhất này sẽ dễ gây ra hiểu nhầm cũng như không đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ của pháp luật. Ngoài ra, tại khoản 1 của điều này, cần cân nhắc khi sử dụng cụm từ mang tính tượng hình là theo phương thức cuốn chiếu, vì vậy đề nghị luật phải sử dụng những từ ngữ rõ nghĩa và chân phương để dễ dàng và thống nhất trong thực hiện.

Thứ năm, tại Khoản 5, Điều 24 quy định Bộ Tài chính xây dựng tổng mức vay, trả nợ của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Tổng hợp vào dự toán ngân sách Nhà nước chưa phù hợp với Khoản 1 Điều 17, giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch này đối với ngân sách địa phương. Đề nghị điều chỉnh theo hướng Bộ Tài chính chỉ xây dựng kế hoạch vay trả nợ công hàng năm của ngân sách Trung ương, tổng hợp phần ngân sách địa phương do UBND tỉnh lập và HĐND tỉnh quyết định vào chung dự toán ngân sách Nhà nước, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định cho thống nhất các nội dung này giữa các điều khoản trong dự thảo luật.

Thứ sáu, tại Khoản 2 Điều 25, dự thảo nêu mục đích vay của Chính phủ là bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách Trung ương. Đề nghị làm rõ khái niệm "thiếu hụt tạm thời"; thiếu hụt tạm thời là thiếu hụt với quy mô kinh phí như thế nào, trong thời gian bao lâu, để có sự thuận lợi trong quá trình thực hiện mà cũng là cơ sở cho công tác giám sát quản lý nợ vay.

Thứ bảy, mục tiêu lớn của luật này nhằm thống nhất kỷ cương trong quản lý, đảm bảo an toàn, giảm thiểu những rủi ro của nợ công. Do vậy, đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung các quy định quản lý đặc thù cho loại nợ công có nguồn gốc từ vay nước ngoài, nhằm hạn chế rủi ro biến động về tỷ giá và các điều kiện ràng buộc đi kèm với khoản vay do bên cho vay thường yêu cầu. Ví dụ, chỉ định thầu cung cấp thiết bị vật tư, chỉ định thầu thi công dự án...

Đăng Hiếu (tổng hợp)

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay