Thảo luận về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

Ngày 27/10/2017, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Đại biểu Lê Quang Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tham gia đóng góp ý kiến một số vấn đề như:

Đại biểu Lê Quang Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang
phát biểu ý kiến.

Về giải thích từ ngữ (tại Điều 3): Tại khoản 18, giải thích "Hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản là hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển nguồn lợi thủy sản đánh bắt trong vùng nước tự nhiên". Nội dung giải thích như vậy là chưa đầy đủ, vì hoạt động này còn bao gồm các hoạt động cung cấp nhiên liệu, nguyên liệu, thực phẩm, thuốc men cho các tàu cá; hoạt động thu mua, sơ chế, bảo quản, chế biến thủy sản,... do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung khoản này cho đầy đủ.

Về nguyên tắc hoạt động thủy sản (tại Điều 5): Về nội dung quy định tại khoản 1, quy định "Áp dụng cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái, tiếp cận thận trọng và các chỉ số khoa học trong quản lý hoạt động thủy sản" là không cần thiết, chỉ cần quy định đảm bảo hoạt động thủy sản phát triển bền vững.

 Tại khoản 4, quy định "Kết hợp chặt chẽ với bảo vệ quốc phòng", đề nghị Ban soạn thảo viết lại khoản này như sau "Kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế". Ngoài ra, trong Điều này còn thiếu một nguyên tắc quan trọng, đó là bảo vệ môi trường, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung này để quy định của Luật được đầy đủ và chặt chẽ.

Về chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản (tại Điều 6): Tại điểm a, khoản 2, quy định về phát triển khoa học, công nghệ, trong đó ưu tiên công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong lĩnh vực giống thủy sản, sản xuất thức ăn thủy sản, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung vào Luật nội dung quy định "ưu tiên nghiên cứu về thuốc thủy sản, về phòng và chữa bệnh thủy sản". Vì hiện nay người dân nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm luôn lo lắng với dịch bệnh trên tôm. Một số bệnh trên con tôm chưa có thuốc chữa, do đó, nếu chúng ta không ưu tiên nghiên cứu lĩnh vực này, thì khi dịch bệnh xảy ra, người nuôi tôm sẽ mất trắng, lâm vào cảnh nợ nần.

Tại khoản 3, quy định về việc Nhà nước khuyến khích đầu tư, đề nghị bổ sung nội dung "Nhà nước khuyến khích đầu tư hậu cần nghề cá và đầu tư xây dựng, kinh doanh và quản lý chợ đầu mối thủy sản" cho thống nhất với quy định tại khoản 2, Điều 100 của Luật này về khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, kinh doanh và quản lý chợ đầu mối thủy sản.

Về những hành vi cấm trong hoạt động thủy sản (tại Điều 7): Tại khoản 12, chỉ quy định cấm xả thải tại khu vực cảng cá, khu neo đậu, tránh trú bão là chưa đầy đủ, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu mở rộng phạm vi cấm xả thải nhằm bảo đảm bảo vệ môi trường, để hoạt động thủy sản phát triển bền vững.

 Ngoài ra, trong Điều này đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung một khoản quy định cấm khai thác nguồn lợi thủy sản trái phép trong vùng biển nước ngoài. Vì việc khai thác trái phép này làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam cũng như xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Việt Nam trong thời gian tới.

Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản (tại Điều 42): Tại điểm c, khoản 1 về quyền của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung quyền của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản được hướng dẫn về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, để thống nhất với quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 52 của Luật này về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản. Vì thực tế hiện nay, người dân nuôi trồng thủy sản rất cần được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nuôi trồng thủy sản, đảm bảo phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Tại khoản 2, về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định yêu cầu tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản có nghĩa vụ tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh vào điểm đ, khoản 2 Điều này.

Ngoài ra, tại điểm i, khoản 2 quy định nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản phải "cập nhật thông tin, báo cáo tình hình nuôi trồng thủy sản vào cơ sở dữ liệu Quốc gia" là chưa rõ, như: Báo cáo nội dung gì? Báo cáo cho cơ quan nào? Tần suất báo cáo,... do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết điểm này.

Về giấy phép khai thác thủy sản (tại Điều 50): Tại khoản 2 về điều kiện được cấp giấy phép khai thác thủy sản, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung điều kiện "có thiết bị giám sát hành trình" để cơ quan quản lý có thể giám sát hành trình tàu cá Việt Nam, để cơ quan quản lý thông báo, cảnh báo kịp thời cho tàu cá Việt Nam khi bắt đầu vào vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép, để bảo đảm không còn tàu cá Việt Nam khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển nước ngoài.

Về giám sát viên tàu cá nước ngoài hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam (tại Điều 58): Tại khoản 1, về điều kiện của giám sát viên, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung nội dung quy định điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ của giám sát viên. Tại khoản 2, nội dung quy định về giám sát tàu cá nước ngoài là chưa đầy đủ, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung các nội dung giám sát khác được ghi trong giấy phép.

Đăng Hiếu (tổng hợp)

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay