Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Quốc hội đã thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Đại biểu  Lê Quang Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đã nêu một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, về chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp tại khoản 2 Điều 4 quy định Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoạt động lâm nghiệp: Đề nghị Ban Soạn thảo xem xét bổ sung cụm từ "và hoạt động nông nghiệp kết hợp" vào cuối khoản này, vì sản xuất nông nghiệp ở rừng mới trồng và nuôi thủy sản ở rừng ngập nước của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cũng cần được Nhà nước bảo vệ để tăng thu nhập cho người dân cũng như góp phần vào phát triển lâm nghiệp bền vững.

Thứ hai, về nguyên tắc lập quy hoạch lâm nghiệp tại Điều 10: Tại khoản 1 điều này, đề nghị Ban Soạn thảo xem xét bổ sung cụm từ "quy hoạch sử dụng đất" vào trước cụm từ "quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội" để quy định được đầy đủ, chặt chẽ và phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 16 về điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp, vì việc quy hoạch lâm nghiệp có liên quan đến hiện trạng và quy hoạch đất đai của quốc gia cũng như của địa phương. Do đó,  khoản 1 điều này đề nghị được thể hiện lại như sau: "Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia".

Thứ ba, về theo dõi diễn biến rừng hàng năm, tại Điều 40: Đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu thay cụm từ "đơn vị cơ sở" tại khoản 2 điều này để quy định của điều luật được rõ và chặt chẽ hơn về xác định lô rừng được theo dõi diễn biến hàng năm.

Thứ tư, về nghĩa vụ chung của các chủ rừng tại Điều 79: Đề nghị dẫn chiếu khoản 2 điều này đến Điều 40 của luật này, nhằm đảm bảo tính thống nhất chung về các quy định của luật về theo dõi diễn biến rừng.

Thứ năm, về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là tổ chức khoa học, công nghệ, đào tạo, dạy nghề về lâm nghiệp được giao rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, vườn thực vật quốc gia, rừng giống quốc gia, tại Điều 93: Đề nghị Ban Soạn thảo xem xét bổ sung quy định của luật về nghĩa vụ chủ rừng, đó là nghiên cứu chống suy thoái, thực hiện phục tráng các giống cây rừng chủ lực để quy định được đầy đủ, chặt chẽ góp phần chống suy thoái rừng.

Thứ sáu, về hoạt động khoa học, công nghệ về lâm nghiệp, tại Điều 101: Để đảm bảo phát triển lâm nghiệp bền vững, đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu bổ sung một khoản vào điều này để quy định về "nghiên cứu và triển khai các mô hình sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp để làm tăng giá trị rừng, đảm bảo cho người dân có thu nhập khá trên diện tích rừng được giao; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo vệ rừng, phát hiện lâm tặc, phát hiện sinh vật gây hại rừng cũng như cảnh báo nguy cơ cháy rừng".

Thứ bảy, về chính sách thúc đẩy khoa học và công nghệ về lâm nghiệp, tại Điều 102: Khoản 1 điều này quy định Nhà nước có cơ chế chính sách nghiên cứu khoa học, công nghệ phù hợp chu kỳ sinh trưởng phát triển của rừng. Quy định này chưa rõ, còn rất chung, đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu, viết lại quy định này để làm cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lâm nghiệp. Đồng thời, tại khoản 3 điều này, đề nghị Ban Soạn thảo bổ sung cụm từ "và tạo điều kiện" vào sau cụm từ "Nhà nước khuyến khích", nhằm thể hiện rõ chính sách của Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ trong phân loại rừng, phân định ranh giới rừng, sở hữu rừng, hoạt động khoa học và công nghệ về lâm nghiệp được quy định tại luật này.

Thứ tám, về chế độ, chính sách của kiểm lâm, tại Điều 112: Đề nghị bỏ từ "bị" được nêu tại điểm b khoản 3 điều này, vì việc xảy ra thương tật hoặc hy sinh đối với cán bộ kiểm lâm trong khi thi hành công vụ là hành động rất đáng trân trọng, do đó không thể ghi là bị thương hay bị hy sinh.

Đăng Hiếu (tổng hợp)

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay