Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại thị xã Cai Lậy

Vừa qua, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước tại thị xã Cai Lậy.

Trong năm 2017, công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Cai Lậy đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đã bám sát nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã đã kịp thời triển khai các văn bản luật mới ban hành, sửa đổi, bổ sung đến các bộ, công nhân, viên chức và nhân dân, thường xuyên tuyên truyền các văn bản hiện hành, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, đem lại hiệu quả thiết thực, đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Các ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật được 1.148 cuộc, thu hút hơn 43.700 lượt người dự; tổ chức sinh hoạt 'Ngày pháp luật' được 289 kỳ, với 4.246 lượt người dự. Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải 104 vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân, tỷ lệ hòa giải thành đạt 82,7%, góp phần giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của thị xã Cai Lậy, đồng thời yêu cầu thị xã xây dựng quy chế, quy ước gắn với điều kiện thực tiễn ở địa phương, đánh giá thêm vai trò nhóm nòng cốt trên địa bàn ấp, khu phố, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phương Tuyền - Huy Thái

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay