Kế hoạch liên ngành về tổ chức đối thoại, hướng dẫn doanh nghiệp về quy định của pháp luật

Ngày 07/4/2017, Sở Tư pháp, Cục Thuế và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch số 03/KH-STP-CT-HHDN về phối hợp tổ chức đối thoại, hướng dẫn doanh nghiệp về quy định của pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp và ngành Thuế.

Qua đó, nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Theo kế hoạch, nội dung đối thoại xoay quanh các vấn đề về quy định của pháp luật và việc thực hiện các quy định của pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp và ngành Thuế. Qua đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm chuẩn bị nội dung đối thoại, tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp trong đối thoại, trả lời những vấn đề do doanh nghiệp yêu cầu có liên quan đến lĩnh vực của ngành Tư pháp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức đối thoại.

Riêng Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm trả lời các vấn đề do doanh nghiệp yêu cầu có liên quan đến lĩnh vực ngành Thuế. Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lập danh sách các doanh nghiệp tham gia, tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp gửi về Sở Tư pháp và Cục Thuế tỉnh trước 07 ngày kể từ ngày tổ chức đối thoại. Thời gian dự kiến tổ chức vào khoảng tháng 6/2017 và tháng 11/2017.

Qua hoạt động đối thoại sẽ góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến về quy định của pháp luật (đặc biệt là các quy định về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính) thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp và ngành Thuế. Qua đó, tiếp nhận kiến nghị, phản ánh và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến cơ chế, chính sách, việc thực hiện pháp luật.

Chiêm Uyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử