Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là báo cáo viên pháp luật tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện.

Các đại biểu đã được tập huấn chuyên sâu 04 chuyên đề, gồm: Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự; Luật Phòng, chống tham nhũng; Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chung và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo chí.

Hội nghị nhằm trang bị, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ pháp chế theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Qua đó, giúp đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh nắm bắt được những kiến thức cơ bản của Bộ luật Dân sự, Luật Phòng chống tham nhũng, vận dụng và từng bước tuyên truyền, phổ biến ra nhân dân.

Kim Ni

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay