Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy

Tên đơn vị: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ CAI LẬY

- Địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073 3917510.

- Fax: 073 3917510.

- Email: txcailay@tiengiang.gov.vn

- Website: txcailay.tiengiang.gov.vn

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1.1. Chức năng:

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp, nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.2.1. Trong lĩnh vực kinh tế, UBND thị xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

- Lập dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Ủy ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

- Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, phường.

1.2.2. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, UBND thị xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

- Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

- Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân phường, xã.

- Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

1.2.3. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, UBND thị xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tham gia với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã;

- Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các phường, xã;

- Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2.4. Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, UBND thị xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

- Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

- Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn;

- Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2.5. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, UBND thị xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

- Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

1.2.6. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao, UBND thị xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

- Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá - thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

- Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

- Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

1.2.7. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, UBND thị xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

- Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

1.2.8. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, UBND thị xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

- Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

1.2.9. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, UBND thị xã có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

- Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.2.10. Trong việc thi hành pháp luật, UBND thị xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

- Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở phường, xã.

1.2.11. Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, UBND thị xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp trên;

- Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp trên;

- Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thị xã;

- Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Sơ đồ tổ chức:

 

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

- Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp thị xã, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

- Đối với những thị xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Đối với đơn vị hành chính cấp thị xã có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.

2. Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

3. Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo.

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

7. Phòng Văn hoá và Thông tin: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

9. Phòng Y tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

10. Thanh tra thị xã: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp thị xã; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

11. Phòng Quản Lí Đô Thị: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở và công sở giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, đèn chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị). Trực tiếp quản lý, điều hành đội kiểm tra trật tự đô thị.

12. Phòng Kinh tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; phát triển nông thôn;, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao .

3. Thông tin liên hệ:

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
  Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy.

Địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3917510.

Fax: 073 3917510.

Email: txcailay@tiengiang.gov.vn

Website: txcailay.tiengiang.gov.vn

Hà Thanh Hữu Chủ tịch 3917515 hathanhhuu@tiengiang.gov.vn
Trần Tuấn Kiệt Phó Chủ tịch 3917516 trantankiet@tiengiang.gov.vn
Lê Văn Vũ Phó Chủ tịch 3917517 levanvu@tiengiang.gov.vn
Các ngành chuyên môn trực thuộc UBND Thị xã
1 Tên đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND Thị xã .

Địa chỉ: Đường 30/4, P.1, TXCL, tỉnh Tiền Giang..

Điện thoại: 073 3917510.

Fax: 073 3917510

Email: txcailay@tiengiang.gov.vn

  Lê Hữu Phước Chánh VP 3917519     Đang xin lại Email mới                     
Huỳnh Văn Ngọ PCVP 3917520 huynhvanngo@tiengiang.gov.vn
2 Tên đơn vị: Phòng Kinh Tế.

Địa chỉ: QL 1A, phường 4, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826425.

Fax: 073 3917326  

Email: Đang xin lại Email mới

Ngô Thanh Sơn Trưởng phòng 3917529     Đang xin lại Email mới                     
3 Tên đơn vị: Phòng Quản Lí Đô Thị.

Địa chỉ: số 44, Đường 30/4, P.1, TXCL

Điện thoại: 073 3826746.

Fax: 073 3826744

Email: Đang xin lại Email mới

Lê Phước Hùng Trưởng phòng 3917529 Đang xin lại Email mới
4 Tên đơn vị: Thanh tra huyện.

Địa chỉ: Đường Bến Cát, P.1, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3919568.

Fax: 073 3919569

Email: Đang xin lại Email mới

Lê Chí Thanh Chánh Thanh tra 0902987292 Đang xin lại Email mới
Nguyễn Văn Ngọc Phó Chánh thanh tra 0918819417 Đang xin lại Email mới
5 Tên đơn vị: Phòng Y tế.

Địa chỉ:  TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại:

Fax:

Email: Đang xin lại Email mới

Nguyễn văn Thắm Trưởng phòng 01654028129 Đang xin lại Email mới
6 Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, P.2, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3829089.

Fax:

Email: Đang xin lại Email mới

Đoàn Thị Thủ Trưởng phòng 01249333228 Đang xin lại Email mới
Phạm Trọng Khương Phó Trưởng phòng 0946812852 Đang xin lại Email mới
7 Tên đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: Đường 868, P.5, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3916125.

Fax: 073 3826025

Email: Đang xin lại Email mới

Lê Văn Miền Trưởng phòng 0919119697 Đang xin lại Email mới
Nguyễn Hữu Hạnh Phó Trưởng phòng 0907227338 Đang xin lại Email mới
8 Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: 182 đường Thái Thị Kiểu, P.1, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3829787, 073 3829786

Fax:

Email: Đang xin lại Email mới

Phạm Thanh Mộng Trưởng phòng 0907769473 phamthanhmong@tiengiang.gov.vn
Đặng Thế ứng Phó Trưởng phòng 0983775804 Đang xin lại Email mới
9 Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Địa chỉ: Đường 30/4, P.1, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3829147.

Fax:

Email: Đang xin lại Email mới

Ngô quốc Đạt Trưởng phòng 01274734999 Đang xin lại Email mới
10 Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin.

Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, P.1, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826434.

Fax:

Email: Đang xin lại Email mới

Trần Hoàng Diệp Trưởng phòng 0913525038 TranHoangDiep@tiengiang.gov.vn
11 Tên đơn vị: Phòng Tư pháp.

Địa chỉ: 236 đường Nguyễn Văn Chấn, P.1, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3919589.

Fax:

Email: Đang xin lại Email mới

Võ Duy Hậu Trưởng phòng 01688406896 Đang xin lại Email mới
12 Tên đơn vị: Phòng Nội vụ.

Địa chỉ: Đường 30/4, P.1, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3710272.

Fax:

Email: Đang xin lại Email mới

Trần Đức Dương Trưởng phòng 0914656224 Đang xin lại Email mới
Nguyễn Minh Quang Phó Trưởng phòng 0976474414 Đang xin lại Email mới
ĐƠN VỊ HÀNH CHÁNH CẤP XÃ
1 Tên đơn vị: HĐND-UBND Phường 1.

Địa chỉ: số 4/76, 30/4, khu 3, P.1, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3710306

Email: txcailay.phuong1@tiengiang.gov.vn

2 Tên đơn vị: HĐND-UBND Phường 2.

Địa chỉ: P.2, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3919433 ; 3919434

Email: txcailay.phuong2@tiengiang.gov.vn

3 Tên đơn vị: HĐND-UBND Phường 3.

Địa chỉ: Đường 868, P.3, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại:

Email: txcailay.phuong3@tiengiang.gov.vn

4 Tên đơn vị: HĐND-UBND Phường 4.

Địa chỉ: P.4, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3710014

Email: txcailay.phuong4@tiengiang.gov.vn

5 Tên đơn vị: HĐND-UBND Phường 5.

Địa chỉ: Đường B2, P.5, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3710035

Email: txcailay.phuong5@tiengiang.gov.vn

6 Tên đơn vị: HĐND-UBND Phường Nhị Mỹ.

Địa chỉ: Phường Nhị Mỹ, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826930

Email: txcailay.phuongnhimy@tiengiang.gov.vn

7 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Bình.

Địa chỉ: xã Tân Bình, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826593.

Email: Đang xin lại Email mới

8 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phước Tây.

Địa chỉ: xã Mỹ Phước Tây, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826593.

Email: Đang xin lại Email mới

9 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hạnh Đông.

Địa chỉ: xã Mỹ Hạnh Đông, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3914622.

Email: Đang xin lại Email mới

10 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hạnh Trung.

Địa chỉ: Ấp 2, xã Mỹ Hạnh Trung, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3914897.

Email: Đang xin lại Email mới

11 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Hội, xã Tân Phú, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3814337.

Email: Đang xin lại Email mới

12 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Hội.

Địa chỉ: xã Tân Hội, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3718773.

Email: Đang xin lại Email mới

13 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Nhị Quý.

Địa chỉ: xã Nhị Quý, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3814750.

Email: Đang xin lại Email mới

14 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Thanh Hoà.

Địa chỉ:  xã Thanh Hoà, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826336.

Email: Đang xin lại Email mới

15 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Quý.

Địa chỉ: Ấp Phú Hưng, xã Phú Quý, TXCL,  tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3814807.

Email: Đang xin lại Email mới

16 Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Khánh.

Địa chỉ: Ấp 7, xã Long Khánh, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826258.

Email: Đang xin lại Email mới

     

                 

4. Giới thiệu đặc điểm kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh của thị xã:

4.1. Về vị trí địa lý:

Đô thị Cai Lậy nằm ở phía Tây tỉnh Tiền Giang, có tọa độ địa lý từ 10017’25” -10023’08”/ độ vĩ Bắc, và từ 105059’57”-106012’19”/ độ kinh Đông. Đô thị nằm trên Quốc lộ 1A, cách Thành phố Mỹ Tho khoảng 28km về hướng Đông, và cách Thành phố Cần Thơ 65km về hướng Tây Nam.

Địa giới hành chính của thị xã Cai Lậy:

- Phía Bắc giáp huyện Tân Phước

- Phía Tây và Phía Nam giáp huyện Cai Lậy

- Phía Đông giáp huyện Châu Thành.

4.2. Diện tích tự nhiên:

- Thị xã Cai Lậy có 14.018,95ha diện tích tự nhiên và 123.775 nhân khẩu.

4.3. Đơn vị hành chính trực thuộc:

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã gồm: Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Nội Vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Thanh tra thị xã, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Phòng quản lí đô thị và Tư pháp.

- Thị xã có 16 đơn vị hành chính cấp cấp xã gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường Nhị Mỹ và các xã Tân Bình, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Tân Phú, Tân Hội, Nhị Quý, Thanh Hòa, Phú Quý, Long Khánh

4.4. Về kinh tế - xã hội:

Sự phát triển kinh tế - xã hội và đô thị trên địa bàn thị trấn Cai Lậy và các xã: Tân Bình, Nhị Mỹ, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Tân Phú, Tân Hội, Nhị Quý, Thanh Hòa, Phú Quý, Long Khánh đã làm thay đổi căn bản diện mạo của các địa phương. Tại khu vực trung tâm (thị trấn Cai Lậy, xã Tân Bình và xã Nhị Mỹ) do có điều kiện thuận lợi nên cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, phân bố dân cư, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao; hệ thống các công trình hạ tầng như giao thông, điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường đã và đang được đầu tư xây dựng đồng bộ nhiều mặt. Các yếu tố đặc trưng của đô thị về cơ bản đã đạt tiêu chuẩn của đô thị loại IV đồng thời đạt các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định tại Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn và Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15/6/2012 của Bộ Nội vụ.

4.5. Tiềm năng du lịch:

Thị xã Cai Lậy là cửa ngõ giao lưu kinh tế - văn hóa nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây, mà còn là điểm dừng chân hấp dẫn các khách du lịch từ khắp nơi trên đất nước.

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay