Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: SỞ Y TẾ TỈNH TIỀN GIANG

- Trụ sở: Số 04 - Hùng Vương - Phường 1 - TP. Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang

- Điện thọai: 0733. 872350         Fax: 0733. 878106

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

- Email: syt@tiengiang.gov.vn 

II. LÃNH ĐẠO SỞ

- Giám đốc: BS.CKII Trần Thanh Thảo, ngày bổ nhiệm 20/02/2014.

- Phó Giám đốc: TS.BS Nguyễn Hùng Vĩ, ngày bổ nhiệm 09/10/2003.

- Phó Giám đốc: DS.CKI Phan Văn Khinh, ngày bổ nhiệm 09/10/2003.

- Phó Giám đốc: BS.CKII Nguyễn Thanh Linh, ngày bổ nhiệm 09/10/2010.

- Phó Giám đốc: PGS.TS.BS Tạ Văn Trầm, ngày bổ nhiệm 09/10/2013.

III. THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Vị trí, chức năng

 Sở Y Tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; về các dịch vụ công thuộc ngành Y tế; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh; tổ chức và kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch đó được phê duyệt.

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền những qui định chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ y tế căn cứ vào những qui định chung của Nhà nước và Bộ Y Tế; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các qui định đó trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm, dược, trang thiết bị y tế; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định hiện hành.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, qui chế, tiêu chuẩn, qui phạm, định mức kinh tế kỹ thuật đã được Nhà nước, Bộ Y Tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về quản lý dược, thiết bị, vật tư y tế.

Quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh và thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép hành nghề y, dược tư nhân theo qui định của pháp luật.

Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong tỉnh để làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Quản lý tổ chức, cán bộ, tài chính, vật tư tài sản, cơ sở vật chất của ngành theo qui định của Nhà nước và sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế giao.

3. TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC SỞ Y TẾ

Sở Y tế gồm có Ban Giám đốc Sở, 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 02 Chi cục (Chi cục DS-KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm), 31 đơn vị trực thuộc Sở Y tế và 169 trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã.

Ngoài ra, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh còn có 01 Trung tâm tư vấn Dân số - KHHGĐ và 10 Trung tâm Dân số - KHHGĐ của các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc Chi cục.

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay