Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang

Tên đơn vị: SỞ NỘI VỤ TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: số 23, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 0733.873.110

- Fax: 073.881776

- Email:snv@tiengiang.gov.vn

1. Chức năng nhiệm vụ:

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; công tác thanh niên; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Cơ cấu tổ chức:

Sở Nội vụ (Ban Giám đốc và 06 Phòng chuyên môn); 03 đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ.

3. Thông tin liên hệ (kể cả các đơn vị trực thuộc):

* Tên đơn vị: Sở Nội vụ Tiền Giang

- Địa chỉ: số 23, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 0733.873.110

- Fax: 073.881776

- Email:snv@tiengiang.gov.vn

- Wedsite: sonoivu.tiengiang.gov.vn

- Lãnh đạo đơn vị:

· Võ Tấn Hiền

    + Chức vụ: Giám đốc

    + Điện thoai: 

    + Email: votanhien@tiengiang.gov.vn

· Nguyễn Quốc Thắng

    + Chức vụ: Phó Giám đốc

    + Điện thoại: 0984.78.04.14

    + Email: nguyenquocthang@tiengiang.gov.vn

· Huỳnh Anh Tuấn

    + Chức vụ: Phó Giám đốc

    + Điện thoại: 0903.61.15.37

    + Email: huynhanhtuan@tiengiang.gov.vn

* Tên đơn vị: Ban Thi đua - Khen thưởng Tiền Giang

- Địa chỉ: số 23, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 0733.884.561

- Fax: 0733.873.184

- Email: Bantđkt@tiengiang.gov.vn

- Wedsite: không

- Lãnh đạo đơn vị: Huỳnh Anh Tuấn

    + Chức vụ: Phó Giám đốc

    + Điện thoại: 0903.61.15.37

    + Email: huynhanhtuan@tiengiang.gov.vn

* Tên đơn vị: Ban Tôn giáo Tiền Giang

- Địa chỉ: số 02, đường Lê Văn Duyệt, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 0733.873.564

- Fax: 0733.873.564

- Email: Bantg@tiengiang.gov.vn

- Wedsite: không

- Lãnh đạo đơn vị: Nguyễn Quốc Thắng

    + Chức vụ: Phó Giám đốc

    + Điện thoại: 0984.78.04.14

    + Email:  nguyenquocthang@tiengiang.gov.vn

* Tên đơn vị: Chi cục Văn thư – Lưu trữ Tiền Giang

- Địa chỉ: số 23, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 0733.871.523

- Fax: không

- Email: snv.ccvtlt@tiengiang.gov.vn

- Wedsite: không

- Lãnh đạo đơn vị: Huỳnh Thị Lan

    + Chức vụ: Chi cục trưởng

    + Điện thoại: 0908.550.777

    + Email: huynhthilan@tiengiang.gov.vn

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay