Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Tên đơn vị: SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3873269; -  Fax: 073.3882201

- Email: sct@tiengiang.gov.vn

I. Vị trí, chức năng

1. Sở Công Thương Tiền Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2. Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

II. Nhiệm vụ quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhận dân tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công thương;

c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương; tham gia dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Công Thương theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công thương;

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương;

4. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng các công trình phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; thẩm định, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

a) Về cơ khí và luyện kim:

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hoá, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Về điện lực và năng lượng

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn;

- Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật.

c) Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý; sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí gas hoá lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật.

d) Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng)

- Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

đ) Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt gồm: dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thuỷ tinh, nhựa, bia, rượu, nước giải khác, thuốc lá, bánh kẹo, sữa, dầu thực vật, chế biến bột và tinh bột;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh môi trường công nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất khi đưa vào lưu thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

e) Về khuyến công

- Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương, bao gồm các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công cho cán bộ làm công tác khuyến công tại địa phương.

g) Về cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương); phê duyệt điều lệ của các tổ chức đó;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn sau khi được phê duyệt.

6. Về thương mại

a) Thương mại nội địa:

- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hoá trong từng thời kỳ.

b) Về xuất nhập khẩu

- Tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

c) Về thương mại điện tử:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn.

d) Về xúc tiến thương mại

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến  mại cho các thương nhân.

đ) Về quản lý thị trường:

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh cực công thương của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh chống buôn lậu, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ; chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

e) Về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với các cơ quan có liên quan sửa đổi bổ sung các quy định, những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật canh tranh;

- Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan trong tỉnh, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; về các quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội; về các trường hợp miễn trừ.

g) Hội nhập kinh tế:

- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế của địa phương.

7. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công thương ở địa phương theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương quản lý theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

11. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật.

12. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, viên chức của Sở và các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương tại địa phương theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Ban giám đốc Sở

- Giám đốc Sở

   + Họ và tên: Đoàn Văn Phương

   + Ðiện thoại cơ quan: 0273.3882891

   + Email: doanvanphuong@tiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc

   + Họ và tên: Nguyễn Văn Công

   + Ðiện thoại cơ quan: 0273.3872320

   + Email: nguyenvancong@tiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc

   + Họ và tên: Đỗ Văn Phước

   + Ðiện thoại cơ quan: 0273.972299

   + Email: dovanphuoc@tiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc

   + Họ và tên: Trần Quốc Bình

   + Ðiện thoại cơ quan: 0273.3872261

   + Email: tranquocbinh@tiengiang.gov.vn

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

2.1. Văn phòng Sở

2.1.1. Địa chỉ liên lạc

- Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3873269; -  Fax: 073.3882201

- Email: sct@tiengiang.gov.vn

2.1.2. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc Sở về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức; pháp chế ngành; cải cách hành chính; công tác văn thư - lưu trữ, hành chính - quản trị; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và lập lịch công tác tuần trong nội bộ Sở.

2.1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Soạn thảo trình Giám đốc Sở các quyết định; quy định về công tác tổ chức, công chức, viên chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo các đơn vị; quản lý biên chế; đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật;

b. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở lập kế hoạch; chủ trì thực hiện đối với nhiệm vụ của Văn phòng hoặc phối hợp thực hiện đối với nhiệm vụ của các phòng, đơn vị về việc thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành công thương;

c. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào thi đua trong ngành công thương; văn thư, lưu trữ theo quy định;

d. Quản lý tài sản và kinh phí được phân bổ của cơ quan Sở theo quy định;

đ. Thực hiện công tác quản trị: lễ tân, tiếp khách, phục vụ các cuộc họp của Sở; phòng chống cháy nổ; phòng chống lụt bão; quốc phòng, an ninh; …;

e. Quản trị hệ thống mạng nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Sở và công việc có liên quan;

g. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công thương ở địa phương theo quy định của pháp luật; 

h. Thông tin, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và lập lịch công tác tuần trong nội bộ Sở;

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2.2. Phòng Pháp chế

2.2.1. Địa chỉ liên lạc

- Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3979931; - Fax: 073.3882201

2.2.2. Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Tiền Giang, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao.

2.2.3 Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Giúp Giám đốc Sở dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia soạn và trình ban hành theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước và đề xuất phương án xử lý những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;

c) Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định;

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tổ chức, phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan Sở;

đ) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra và báo cáo kết quả tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh;

e) Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

g) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng như đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở;

h) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

2.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

2.3.1. Địa chỉ liên lạc

- Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3871638; - Fax: 073.3882201

2.3.2. Chức năng

Là phòng chuyên môn nghiệp vụ; giúp Giám đốc Sở xây dựng, thực hiện nhiệm vụ qui hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; về tài chính, giá cả và thống kê, tổng hợp, báo cáo trong ngành công thương.

2.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành công thương, kể cả xuất nhập khẩu trên địa bàn;

b. Dự thảo các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực công thương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng để Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh theo qui định;

c. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển ngành công thương sau khi được phê duyệt; thẩm định các dự án đầu tư thuộc ngành theo phân cấp; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

d. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện về tài chính trong phạm vi quản lý của Sở; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong ngành công thương; quản lý về tài chính, tài sản của Sở và các đơn vị trực thuộc; quản lý giá cả sản phẩm công nghiệp, dịch vụ trong ngành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

đ. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

e. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc chuyên đề về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương tại địa phương theo quy định của Ủy  ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương;

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2.4. Phòng Quản lý thương mại

2.4.1. Địa chỉ liên lạc

- Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3878795; - Fax: 073.3882201

2.4.2. Chức năng

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế theo qui định của pháp luật.

2.4.3. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Giúp Giám đốc Sở xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp phát triển thương mại nội địa và xuất nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

b. Giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, hợp tác xã thương mại,…, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

c. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

d. Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu. Đề xuất giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa và kiểm soát thị trường trong từng thời kỳ;

đ. Xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử;

e. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện các qui định về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, …..

g. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn;

h. Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;

i. Giúp Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương và hội nhập kinh tế theo quy định;

k. Đề xuất cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực thương mại theo qui định;

l. Giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân;

m. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2.5. Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

2.5.1. Địa chỉ liên lạc

- Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3883465; - Fax: 073.3882201

2.5.2. Chức năng

Là phòng chuyên môn nghiệp vụ, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật an toàn, môi trường công nghiệp; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học trong ngành và thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình phát triển ngành công thương theo phân cấp.

2.5.3. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch về kỹ thuật an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí gas hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn;

b. Tham gia kiểm tra về quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí gas hoá lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

c. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ, chế biến khoáng sản; việc áp dụng sản xuất sạch hơn và việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường công nghiệp theo quy định;

d. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở;

đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2.6. Phòng Quản lý công nghiệp

2.6.1. Địa chỉ liên lạc

- Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3977042; - Fax: 073.3882201

2.6.2. Chức năng

Là phòng chuyên môn nghiệp vụ, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.6.3. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển các ngành cơ khí, luyện kim; hóa chất; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác;

b. Giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển sản xuất đối với các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức kinh tế tập thể lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn;

c. Giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm công nghiệp, tuyến công nghiệp, điểm công nghiệp trên địa bàn sau khi được phê duyệt;

d. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến khi đưa ra lưu thông thuộc phạm vi quản lý của Sở;

đ. Giúp Giám đốc Sở quản lý các doanh nghiệp, các thành phần, tổ chức kinh tế tập thể thuộc ngành sản xuất công nghiệp;      

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2.7. Phòng Quản lý năng lượng

2.7.1. Địa chỉ liên lạc

- Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3886640; - Fax: 073.3882201

2.7.2. Chức năng

Là phòng chuyên môn nghiệp vụ, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

2.7.3. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển các dạng năng lượng khác;

b. Trình Giám đốc thẩm định, tham gia thẩm định, quản lý việc xây dựng các dự án về điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn của ngân sách tỉnh, nguồn vốn viện trợ, vốn vay (nếu có) theo phân cấp;

c. Giúp Giám đốc Sở tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho nhân viên, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn; tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d. Thực hiện kiểm tra, phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng có liên quan kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật;

đ. Soạn thảo trình Giám đốc Sở các quy định về quản lý điện nông thôn; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn điện, tiết kiệm kiệm, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp,… và bảo vệ các công trình điện khác;

e. Giúp Giám đốc Sở thẩm định thiết kế cơ sở, duyệt giá khoán gọn các công trình điện trên địa bàn tỉnh theo qui định;

g Đề xuất việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh;

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở giao.

2.8. Thanh tra Sở

2.8.1. Địa chỉ liên lạc

- Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.387357 ; - Fax: 073.3882201

2.8.2. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; kiểm tra việc hấp hành pháp luật trong phạm vi quản lý của Sở Công Thương; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2.8.3. Nhiệm vụ, quyền hạn

a.Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Công Thương về công nghiệp, điện lực, hóa chất, dầu khí,… theo qui định của pháp luật;

b. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành trong quá trình thanh tra;

c. Tiếp công dân; giải quyết hoặc đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngành;

d. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quyết định trái pháp luật qua công tác thanh tra;

đ. Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện;

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở giao.

2.9. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

2.9.1. Địa chỉ liên lạc

- Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3886288

2.9.2. Chức năng

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp có thu; có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang tổ chức các hoạt động cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công và thực hiện về tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Công Thương; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương.

2.9.3 Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Giúp Giám đốc Sở Công Thương xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về khuyến công trên địa bàn tỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức thông tin, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn và hoạt động khuyến công;

3. Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại Trung tâm như: quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu, thị trường, cơ hội kinh doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm…;

4. Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp; trang web và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức, mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị, công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại;

5. Thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến công, bao gồm:

a) Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường và áp dụng sản xuất sạch hơn;

b) Tư vấn về các lĩnh vực: marketing, quản lý tài chính, kế toán, sản xuất, nhân lực, thiết kế mẫu mã và chất lượng sản phẩm, bao bì đóng gói, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư, áp dụng phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh như ISO, GMF, HACCP và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh;

c) Tổ chức các hoạt động tư vấn khuyến công tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, điểm tư vấn khuyến công ở các huyện, thị trong tỉnh, các hội chợ triển lãm; tư vấn trực tiếp tại cơ sở; tư vấn qua mạng internet, điện thoại, các phương tiện thông tin đại chúng khác;

d) Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập ở trong nước và ngoài nước về hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

6. Được ký kết, thực hiện các hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên, trước pháp luật về các hợp đồng do Trung tâm ký kết, thực hiện;

7. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện và hỗ trợ kinh phí cho chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại tỉnh;

8. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công cấp huyện, thành, thị và cấp xã trên địa bàn tỉnh;

9. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, bao gồm:

a) Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khu, cụm, điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề nông thôn trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện lực;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu, cụm, điểm công nghiệp; điện; khai thác và chế biến khoáng sản), thương mại, dân dụng  như: lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án, giám sát thi công;

c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; sản xuất sạch hơn và vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; tư vấn kiểm định đồng hồ đo đếm điện và tư vấn kiểm định các thiết bị áp lực, thiết bị nâng trong ngành công nghiệp.

10. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư công nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm;

11. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

12. Phối hợp với các cơ quan, đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (bao gồm cả việc công nhận làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương);

13. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư theo uỷ quyền của Giám đốc Sở Công Thương;

14. Quản lý các nguồn kinh phí, tài sản được giao và đội ngũ viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

2.10. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng

2.10.1. Địa chỉ liên lạc

- Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3501719; - Fax: 073.3977077

2.10.2. Chức năng

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng là đơn vị sự nghiệp có thu; có chức năng tổ chức các hoạt động tư vấn; hỗ trợ; vận động các tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật;

Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Công Thương;  chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về việc thực hiện các Đề án tiết kiệm năng lượng quốc gia của Văn phòng Tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương và sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.10.3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

2.  Phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến thông tin, kinh nghiệm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

3.  Giới thiệu phương pháp, kỹ năng và thiết bị công nghệ mới phục vụ các hoạt động tiết kiệm năng lượng và hiệu quả; quản lý và vận hành trang thông tin điện tử về tiết kiệm năng lượng;

4.  Tổ chức kinh doanh, dịch vụ thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tư vấn kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định của pháp luật;

6. Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các dạng năng lượng mới, năng lượng sinh học, năng lượng tái tạo; tham gia với các cơ quan có liên quan thực hiện một số công việc về sản xuất sạch hơn;

7. Tổ chức tiếp nhận và triển khai các chương trình tiết kiệm năng lượng của quốc gia, của các tổ chức quốc tế tài trợ theo quy định pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định.

2.11. Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang

2.11.1. Địa chỉ liên lạc

- Địa chỉ: Số 176 Nguyễn Huệ, phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3876649;  - Fax: 073.3874867

- Email: qltttg@vnn.vn

2.11.2. Chức năng

Chi cục Quản lý thị trường Tiền Giang là cơ quan hành chính, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chi cục giúp Giám Đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

2.11.3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Kiểm tra việc tuân theo pháp luật các hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại. Đề xuất với Sở Công Thương và Ủy Ban nhân dân tỉnh kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại trên địa bàn tỉnh;

2. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường; phát hiện, xử lý hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất- buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác theo đúng nội dung, thẩm quyền được pháp luật và Uỷ ban nhân dân tỉnh qui định;

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường từng thời kỳ báo cáo Giám đốc Sở Công Thương quyết định; tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật thương mại đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh; áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chi cục;

4.Trực tiếp điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, kiểm tra việc chấp hành quy chế công tác quản lý thị trường của các Đội Quản lý thị trường và kiểm soát viên thị trường theo qui định của pháp luật;

5. Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật thương mại, kiến nghị với Ủy Ban nhân dân tỉnh các biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật thương mại và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý thị trường;

6. Làm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 127 Tiền Giang, giúp Giám đốc Sở Công Thương chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp ở địa phương chống buôn lậu, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và các hành vi gian lận thương mại khác diễn ra trong địa bàn tỉnh;

7. Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các Đội Quản lý thị trường và các hành vi vi phạm pháp luật của Kiểm soát viên thị trường;

8. Tổng hợp tình hình thực thi pháp luật trên thị trường và hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trong tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

9. Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức của Chi cục theo phân cấp quản lý cán bộ; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho kiểm soát viên; quản lý tài chính, tài sản, ấn chỉ được giao theo quy định; xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết cho hoạt động của toàn Chi cục và quản lý quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật của lực lượng quản lý thị trường.

2.12. Phòng Quản QLXNK khu vực Tiền Giang thuộc Vụ XNK - Bộ Công Thương

2.12.1. Địa chỉ liên lạc

- Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3880510;                Fax: 073.3872265.

2.12.2. Chức năng

Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang là cơ quan trực thuộc Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, có chức năng giúp Vụ Xuất nhập khẩu thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo sự ủy quyền của Bộ Công Thương.

2.12.3. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Cấp các loại giấy sau:

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho hàng hoá xuất khẩu;

- Các loại giấy phép, giấy chứng nhận khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

b) Thực hiện các nhiệm vụ:

- Thu, nộp lệ phí cấp C/O, bán mẫu C/O theo quy định của cấp trên có thẩm quyền.

- Cung cấp thông tin, phản ánh tình hình xuất nhập khẩu và các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu trên địa bàn được phân công định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu; giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ xuất nhập khẩu khi được Bộ Công Thương uỷ quyền.

- Hàng tháng báo cáo tình hình cấp các loại giấy chứng nhận, giấy phép và công tác chuyên môn với Vụ Xuất nhập khẩu; báo cáo việc bán mẫu, thu, nộp lệ phí theo hướng dẫn của Vụ Tài chính và Văn phòng Bộ Công Thương; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho Sở Công Thương.

c) Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác khi được Bộ Công Thương ủy quyền.


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay