Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang

Tên đơn vị: HỘI NÔNG DÂN TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 19, Rạch Gầm, Phường 1, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại: 0733 972 597

- Fax: 0733 972 597

- Email:

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ HỘI NÔNG DÂN:

* Chức năng:

1. Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

2. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối Đại đoàn kết toàn Dân tộc, cụ thể là:

+ Tham gia xây dựng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật.

+ Lựa chọn, giới thiệu những cán bộ, hội viên có đủ tiêu chuẩn để Đảng xem xét, kết nạp; tham gia các cơ quan Nhà nước, đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên.

3. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống. Cụ thể là: Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương chính sách và các biện pháp giải quyết những bức xúc vướng mắc trong sản xuất và đời sống của nông dân.

* Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

2. Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn hóa; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

3. Các cấp Hội là thành viên tích cực tham gia hoạch định và thực hiện các chính sách, pháp luật, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

4. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

5. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.

6. Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ trong khu vực và trên thế giới.Căn cứ vào biên bản thẩm định hiện trạng xe ô tô của Hội Nông dân tỉnh.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Hội Nông dân  có 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và Ban Tổ chức, Ban Kinh tế, Ban Tuyên huấn, Ban Văn hóa xã hội Quốc phòng an ninh, Ban Kiểm tra và Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Tên đơn vị: Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ: Số 19, Rạch Gầm, Phường 1, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại: 0733 972 597

- Fax: 0733 972 597

- Email:

- Website

* Thông tin lãnh đạo

- Đ/c Nguyễn Văn Quang - Chỉ tịch, điện thoại 0913 134 920

- Đ/c Nguyễn Hữu Đức Phó Chủ tịch Thường trực, điện thoại: 0913 694 882

- Đ/c Nguyễn Văn Tư - Phó Chủ tịch, điện thoại: 0986 264 132

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phượng, Phó Chủ tich, điện thoại: 0914 703 046

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay