Hội Luật gia Việt Nam tỉnh Tiền Giang

Tên đơn vị: HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 6, đường Rạch Gầm, phường 1, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3872188.

- Fax: 073.3873188.

- Email:

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI LUẬT GIA

Hội luật gia Việt Nam có chức năng đoàn kết, tập hợp rộng rãi các luật gia đã và đang làm công tác pháp luật trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức văn hóa, tổ chức giáo dục, đơn vị vũ trang nhân dân, tự nguyện hoạt động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của nhân dân, góp phần xây dựng nền khoa học pháp lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

Hội luật gia Việt Nam mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức luật gia trên thế giới và các tổ chức khác theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước vì mục đích chung là hòa bình, hợp tác và phát triển.

Hội luật gia Việt Nam có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tập hợp vào Hội những người đã và đang công tác pháp luật theo quy định của Điều lệ Hội, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp;

- Tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan Nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật;

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;

- Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;

- Tham gia một số hoạt động quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật; tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của các cơ quan Nhà nước;

- Phối hợp hoạt động và làm nghĩa vụ thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội;

- Tham gia các hoạt động chính trị, pháp lý phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội;

- Phản ảnh tâm tư nguyện vọng của giới luật gia Việt Nam với Đảng, Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; động viên tinh thần và quan tâm đến lợi ích của hội viên, làm cho hội viên gắn bó với Hội;

 - Xuất bản và phát hành sách, tạp chí, báo pháp luật đáp ứng yêu cầu hoạt động đối nội và đối ngoại của Hội, theo quy định của pháp luật;

- Tham gia các hoạt động quốc tế phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội và quy định của pháp luật;

- Vận động luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp phần xây dựng đất nước;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội;

- Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Hội luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp - đặc thù. Có hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cơ sở như sau:

- Hội luật gia Việt Nam;

- Hội luật gia tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hội luật gia huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Cấp xã, phường, thị trấn và cơ quan là Chi hội cơ sở.

Về hệ thống tổ chức Hội luật gia của tỉnh Tiền Giang đến cuối năm 2013 gồm có:

- BCH Hội luật gia tỉnh Tiền Giang.

- BCH huyện, thành, thị Hội gồm 10 đơn vị như: Huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, huyện Tân Phước, huyện Châu Thành, Thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây, Thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông.

- Toàn tỉnh có 123 Hội cấp xã và Chi hội (có 18 Hội cấp xã, 46 Chi hội xã, phường, thị trấn và 59 Chi hội cơ quan) và tổng số 1.977 hội viên luật gia.

III. THÔNG TIN LIÊN LẠC

- Tên đơn vị: Hội luật gia Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ: Số 6, đường Rạch Gầm, phường 1, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3872188.

- Fax: 073.3873188.

- Email:

- Website:

IV. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO HỘI LUẬT GIA TỈNH

- Chủ tịch: Nguyễn Văn Giáp.

   + Điện thoại cơ quan: 073.3885776.

   + Di động: 0975.559.797.

- Phó Chủ tịch: Trần Thanh Hải.

   + Điện thoại cơ quan: 073.3872188.

   + Di động: 012.333.78917.

- Phó Chủ tịch: Phan Văn Yển.

   + Điện thoại cơ quan: 073.3872188.

   + Di động: 0913.879.071.

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay