Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang

- Tên đơn vị: HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO, NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 2, Trương Định, Phường 1, Thành  phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại:   073.3972112

- Email: hoibaotrobnntiengiang@gmail.com

1. Chức năng nhiệm vụ của Hội:

a- Chức năng:

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống của dân tộc “thương người như thể thương thân”, đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ và động viên người khuyết tật, trẻ mồ côi và gia đình bệnh nhân nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân.

b- Nhiệm vụ:

- Tập hợp, đoàn kết cùng nhau động viên bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi khắc phục khó khăn, tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng, chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, trợ giúp cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, đặc biệt là những người đang mắc phải những bệnh nặng, đặc biệt khó khăn có điều kiện chữa trị, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

- Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện, tranh thủ nguồn tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân ngoài nước.

- Tổ chức các hoạt động có doanh thu theo quy định của pháp luật để tạo nguồn thu cho Hội, góp phần đảm bảo kinh phí lâu dài cho hoạt động của Hội.

- Tham gia với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các tổ chức thành viên giám sát, kiến nghị việc thực hiện chính sách, pháp luật và chương trình, đề án trợ giúp bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao và được hưởng các chính sách đối với tổ chức Hội theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội:

Tổ chức, hoạt động của Hội được thực hiện theo các nguyên tắc:

   + Tự nguyện; tự quản;

   + Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

   + Không vì mục đích lợi nhuận;

   + Tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ Hội.

Hội chịu sự quản lý Nhà nước, bảo trợ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế về lĩnh vực Hội hoạt động.

Hội là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam.

3. Cơ cấu, tổ chức Hội:

a- Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ tập trung, quyết định theo đa số, làm việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

b - Tổ chức Hội gồm:

- Đại hội

- Ban chấp hành

- Ban kiểm tra

- Ban Thường vụ

- Ban Thường trực

- Văn phòng

- Các Chi hội trực thuộc.

- Các ban chuyên môn của Hội:

        + Ban vận động tài trợ;

        + Ban Bảo trợ;

        + Ban thông tin tuyên truyền và phát triển hội viên.

4. Thông tin liên hệ:

- Tên đơn vị: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ: Số 2, Trương Định, Phường 1, Thành  phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại:   073.3972112

- Email: hoibaotrobnntiengiang@gmail.com

- Lãnh đạo của đơn vị:

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Phan Văn Hà Chủ tịch Hội 0913879262 Hoibaotrobnntiengiang@gmail.com
Võ Thị Chín Phó Chủ tịch 0913104334 bsvothichintiengiang@gmail.com
Đoàn Thị Hồng Châu Phó Chủ tịch 0906704672 Hoibaotrobnntiengiang@gmail.com

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay