Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

- Tên đơn vị: CỤC THUẾ TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 900, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0733. 874808

- Fax: 073.3870204

- Website: http://tiengiang.gdt.gov.vn

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Phân tích, tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về lập dự toán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo quy định của pháp luật thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

4. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế.

5. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

6. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao, các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế; trực tiếp thực hiện việc quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế theo quy định của pháp luật và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

8. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý thuế.

9. Trực tiếp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật về thuế đối với người nộp thuế, tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế, tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.

10. Tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế, của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế.

12. Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Cục Thuế.

13. Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục Thuế về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế.

14. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, truy thu tiền thuế, xoá nợ tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

15. Được yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách Nhà nước.

16. Được ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế.

17. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế.

18. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

19. Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Cục Thuế.

20. Quản lý bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Cục Thuế theo quy định của Nhà nước và của ngành thuế.

21. Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế và kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức tại Cục Thuế tỉnh Tiền Giang gồm: Ban lãnh đạo Cục Thuế, 12 phòng chức năng và 10 Chi cục Thuế trực thuộc

1. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế;

2. Phòng Kê khai và Kế toán thuế;

3. Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;

4. Phòng Kiểm tra thuế số 1;

5. Phòng Kiểm tra thuế số 2;

6. Phòng Thanh tra thuế;

7. Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân;

8. Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán;

9. Phòng Kiểm tra nội bộ;

10. Phòng Tổ chức cán bộ;

11. Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ;

12. Phòng Tin học;

13. Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho

14. Chi cục Thuế Thị xã Gò Công

15. Chi cục Thuế Huyện Tân Phước

16. Chi cục Thuế Huyện Châu Thành

17. Chi cục Thuế Huyện Cai Lậy

18. Chi cục Thuế Huyện Chợ Gạo

19. Chi cục Thuế Huyện Cái Bè

20. Chi cục Thuế Huyện Gò Công Tây

21. Chi cục Thuế Huyện Gò Công Đông

22. Chi cục Thuế Huyện Tân Phú Đông

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Tên đơn vị: Cục Thuế Tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ: Số 900, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0733. 874808

- Fax: 073.3870204

- Website: http://tiengiang.gdt.gov.vn

- Thông tin lãnh đạo đơn vị:

          + Họ và tên: Nguyễn Tấn Lộc

          + Chức Vụ: Cục Trưởng Cục Thuế

          + Điện thoại: 0733.872.560

          + Email: ntloc.tgi@gdt.gov.vn

 

Stt

Phòng ban

Điện thoại

1

Phòng Hành Chánh - Quản Trị - Tài Vụ - Ấn chỉ

0733.874.808

2

Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ - Người Nộp Thuế

0733.879.416

3

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

0733.879.418

4

Phòng Tổng Hợp - Nghiệp Vụ - Dự Toán

0733.872.793

5

Phòng Kiểm Tra Nội Bộ

0733.879.417

6

Phòng Kiểm Tra Thuế Số 1

0733.872.798

7

Phòng Kiểm Tra Thuế Số 2

0733.870.203

8

Phòng Thanh Tra Thuế

0733.884.870

9

Phòng Kê Khai Kế Toán Thuế

0733.975.465

10

Phòng Tin Học

0733.872.599

11

Phòng Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân

0733.976.577

12

Phòng Quản Lý Nợ và Cưỡng Chế Nợ Thuế

0733.975.464

  

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Thông tin lãnh đạo đơn vị

1

Chi cục Thuế Thành phố Mỹ Tho

153 Lê Lợi Phường 7 TP Mỹ Tho

0733.883.780

0733.871 257

+ Họ và tên: Nguyễn Quốc Sơn

+ Chức vụ: Chi Cục Trưởng

+ Điện thoại: 0733.874302

+ Email: nqson.tgi@gdt.gov.vn

 

2

Chi cục Thuế Thị xã Gò Công

09 Trần Hưng Đạo,phường 1, TX Gò Công

0733.841.670

0733.514.070

+ Họ và tên: Đoàn Tấn Tâm

+ Chức vụ: Chi cục Trưởng

+ Điện thoại: 0733.841.926

+Email:dttam.tgi@gdt.gov.vn

3

Chi cục Thuế Huyện Tân Phước

Khu 4 Thị Trấn Mỹ Phước, Tân Phước, Tiền Giang

0733.848.263

073.3640565

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Phước

+ Chức vụ: Chi cục Trưởng

+ Điện thoại: 0733.848071

+ Email: nvphuoc.tgi@gdt.gov.vn

4

 Chi cục Thuế Huyện Châu Thành

Ấp Cá, Thị Trấn, Tân Hiệp, huyện Châu Thành

0733.831.226

073.3936.522

+ Họ và tên: Lê Văn Nâu

+ Chức vụ: Chi cục Trưởng

+ Điện thoại: 0733.831911

+ Email: ntphong.tgi@gdt.gov.vn

5

Chi cục Thuế Huyện Cai Lậy

Tỉnh lộ 868, khu phố 6, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy

0733.919.115

073.3919291

+ Họ và tên: Nguyễn Phước Thành

+ Chức vụ: Chi cục Trưởng

+ Điện thoại: 0733.829461

+ Email: npthanh.tgi@gdt.gov.vn

6

Chi cục Thuế Huyện Chợ Gạo

Ấp Long Thạnh xã Long Bình Điền

0733.652.027

0733.653842

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Nhỏ

+ Chức vụ: Chi cục Trưởng

+ Điện thoại: 0733.505.626

+ Email: nvnho.tgi@gdt.gov.vn

7

Chi cục Thuế Huyện Cái Bè

Đường tỉnh 875 khu 3, Thị trấn Cái Bè

0733.824.861

0733.925.788

+ Họ và tên: Võ Văn Đại

+ Chức vụ: Chi cục Trưởng

+ Điện thoại: 0733.824275

+ Email: vvdai.tgi@gdt.gov.vn

8

Chi cục Thuế Huyện Gò Công Tây

Km 62, Quốc lộ 50, Ấp Bắc, Thị Trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây

0733.838.366

0733.538.030

+ Họ và tên: Lê Văn Nê

+ Chức vụ: Chi cục Trưởng

+ Điện thoại: 0733.838.418

+ Email: lvne.tgi@gdt.gov.vn

9

 Chi cục Thuế Huyện Gò Công Đông

Khu phố Hòa Thơm 2, Thị Trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông

0733.846.113

073.3.943.459

+ Họ và tên: Lê Văn Giỏi

+ Chức vụ: Chi cục Trưởng

+ Điện thoại: 0733.846.103

+ Email: lvgioi.tgi@gdt.gov.vn

10

Chi cục Thuế Huyện Tân Phú Đông

xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

0733.890.775

0733.530.856

+ Họ và tên: Trần Văn Náo

+ Chức vụ: Chi cục Trưởng

+ Điện thoại:0733.530.858

+ Email: tvnao.tgi@gdt.gov.vn

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay