Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Tiền Giang

- Tên đơn vị: CÂU LẠC BỘ HƯU TRÍ TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: số 01, đường Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại: (073) 3872258.

- Email:

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng:

Câu lạc bộ hưu trí là tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp những cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu trí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tự nguyện tham gia hoạt động của Câu lạc bộ, đoàn kết, động viên nhau giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất đạo đức và lối sống cách mạng; sinh hoạt, giải trí, luyện tập giữ gìn sức khỏe; góp phần cùng chính quyền địa phương vận động, giáo dục quần chúng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng ấp, khu phố văn minh, an toàn.

1.2. Nhiệm vụ:

1.2.1. Tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hội viên, phát huy truyền thống, phẩm chất đạo đức cách mạng. Giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia góp ý và đề xuất với cơ quan Đảng và chính quyền về chế độ, chính sách liên quan đến hội viên, đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ.

1.2.2. Tổ chức các hình thức sinh hoạt tinh thần, thể dục thể thao, luyện tập giữ gìn sức khỏe cho hội viên. Vận động hội viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong sinh hoạt và đời sống.

1.2.3. Phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên với Đảng và Nhà nước, động viên hội viên xây dựng, giữ vững và phát huy phẩm chất cách mạng của người cán bộ, công chức, viên chức; danh hiệu cao quý: "Ông, bà, cha, mẹ gương mẫu".

2. Cơ cấu tổ chức:

Tổ chức Câu lạc bộ gồm:

- Đại hội.

- Ban Chủ nhiệm.

- Ban Kiểm tra.

- Các bộ phận trực thuộc.

+ Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ là đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường. Nhiệm kỳ của đại hội là 05 năm.

+ Ban chủ nhiệm do đại hội bầu. Ban chủ nhiệm bầu Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm.

+ Ban Kiểm tra do đại hội bầu.

+ Các bộ phận trực thuộc Câu lạc bộ gồm Văn phòng, Ban thông tin thời sự, Ban văn nghệ thể thao, giải trí v.v..

3. Thông tin liên hệ:

- Tên đơn vị: Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ: số 01, đường Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại: (073) 3872258.

- Email:

- Thông tin lãnh đạo của đơn vị:

+ Chủ nhiệm:

     Ông Trần Văn Mai. Số điện thoại : 0915766876.

+ Phó chủ nhiệm:

     Ông Lê Quang Hưng. Số điện thoại: 0918234078.

     Ông Trần Phương Hùng. Số điện thoại: 0913128628.

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay