Báo Ấp Bắc

Tên tiếng việt: TÒA SOẠN BÁO ẤP BẮC

Địa chỉ: Số 289, đường Tết Mậu Thân, Phường 4, TP. Mỹ Tho

Điện thoại : 0733873119,  0733977596   Fax: 0733878329

Email: baoapbac@vnn.vn

Địa chỉ Báo Điện tử: baoapbac.vn   Điện thoại: 0733582022

1/- Vị trí, chức năng:

Báo Ấp Bắc là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Tiền Giang, thực hiện chức năng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang.

2/- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thông tin, tuyên truyền trung thực, khách quan, chính xác về tình hình địa phương, trong nước và quốc tế, đảm bảo lợi ích đất nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

- Phát hiện, phản ánh, biểu dương điển hình, nhân tố mới, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nhân rộng cái tốt, ngăn ngừa, xóa bỏ cái xấu.

- Khai thác thông tin lành mạnh, bổ ích, góp phần thỏa mãn nhu cầu giải trí, nâng cao kiến thức trong nhân dân, mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau trong nhân dân ở địa phương và cộng đồng các dân tộc trong nước và quốc tế.

- Tổ chức, tham gia tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, thể dục thể thao và các hoạt động khác nhằm nâng cao uy tín của báo và góp phần tăng cường các hoạt động xã hội.

3/- Cơ cấu tổ chức:

a)- Ban Biên tập:

- Tổng Biên tập: NGUYỄN HỮU ĐỨC

Điện thoại cơ quan: 0733874605   Điện thoại di động: 0913962888

- Phó Tổng Biên tập: NGUYỄN MINH TÂN

Điện thoại cơ quan: 0733581731   Điện thoại di động: 01269836674

- Phó Tổng Biên tập: NGUYỄN TRỌNG TẤN

Điện thoại cơ quan: 0733881562   Điện thoại di động: 0903640192

b)- Các phòng trực thuộc:

- Phòng Phóng viên Chính trị - Văn xã – Nội chính (Số điện thoại 0733887766) và Phòng Phóng viên Kinh tế (Số điện thoại 0733874889 ): Tham mưu đề xuất Ban Biên tập về định hướng thông tin – tuyên truyền. Xây dựng đề cương, tổ chức thực hiện nội dung các kỳ báo, các số báo đặc biệt và các ấn bản do Ban Biên tập phân công. Quan hệ với phòng Thư ký - Xuất bản trong việc chuyển giao tin, bài, hình ảnh...và tham mưu đề xuất Ban Biên tập thực hiện chế độ chính sách về nhuận bút, khen thưởng, kỷ luật phóng viên, cộng tác viên. Quan hệ phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền.

- Phòng Thư ký - xuất bản (Số điện thoại 0733971318): Tổ chức thực hiện quy trình xuất bản báo. Quan hệ chặt chẽ với phòng phóng viên và phòng trị sự tiếp nhận, xử lý thông tin đảm bảo yêu cầu xuất bản báo và thực hiện quảng cáo trên báo. Quan hệ Cty cổ phần in đảm bảo tiến độ xuất bản báo. Thẩm định, tham khảo phòng phóng viên, đề xuất Ban Biên tập về chế độ nhuận bút cho mỗi kỳ báo và các ấn bản khác.

- Phòng Trị sự (Số điện thoại 0733977596; 0733873119): Chịu trách nhiệm trước Ban Biên tập về các khâu hậu cần đảm bảo cho công tác xuất bản báo và tổ chức các hoạt động tạo thêm nguồn thu theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản theo đúng nguyên tắc, đúng quy định. Đi sâu hạch toán hoạt động xuất bản và các hoạt động khác. Nâng cao, mở rộng số lượng phát hành báo và khai thác các nguồn thu, chú trọng thu quảng cáo. Có kế hoạch tổ chức kinh doanh dịch vụ trong khuôn khổ pháp luật cho phép.


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay