Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch

Tên đơn vị: TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI  - DU LỊCH TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 85, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: (073) 6250005 –  3581877 –  3884733 – 6250126.

- Fax: (073) 3972586.

- Email: ttxttm@tiengiang.gov.vn

- Website: www.tiengiang-etrade.com.vn

1. Chức năng nhiệm vụ:

Nghiên cứu, theo dõi, cập nhật tình hình về tiềm năng kinh tế, văn hóa, xã hội, nhu cầu đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp qua hệ thống thư điện tử, trang thông tin điện tử, bản tin chuyên ngành của Trung tâm.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc;

b) Bộ máy giúp việc Giám đốc Trung tâm có các phòng:

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Phòng Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp;

- Phòng Xúc tiến Thương mại;

- Phòng Xúc tiến Du lịch.

3. Thông tin liên hệ :

- Tên đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ: Số 85, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: (073) 6250005 –  3581877 –  3884733 – 6250126.

- Fax: (073) 3972586.

- Email: ttxttm@tiengiang.gov.vn

- Website: www.tiengiang-etrade.com.vn

- Thông tin Lãnh đạo của đơn vị:

a) Lãnh đạo 1:

+ Họ tên: Đoàn Văn Phương

+ Chức vụ: Giám đốc

+ Điện thoại: 0918097055

+ Email:

b) Lãnh đạo 2:

+ Họ tên: Nguyễn Văn Cường

+ Chức vụ: Phó Giám đốc

+ Điện thoại: 0913879360

+ Email: nguyenvancuong@tiengiang.gov.vn

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay