Thị xã Gò Công

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:  

1. Chức năng: UBND thị xã giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. UBND thị xã thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Điều 124 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND thị xã quyết định.

2. Nhiệm vụ của UBND thị xã:

a) Thảo luận và quyết nghị từng vấn đề tại phiên họp UBND thường kỳ hoặc bất thường. Cụ thể như sau:

- Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình Hội đồng nhân dân thị xã quyết định.

- Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương trình Hội đồng nhân dân thị xã quyết định.

- Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương trình Hội đồng nhân dân thị xã quyết định.

- Các chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của UBND tỉnh, Thị ủy, Hội đồng nhân dân thị xã để triển khai thực hiện.

- Thông qua các dự án, chương trình, báo cáo của UBND thị xã trước khi trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy, Hội đồng nhân dân thị xã.

- Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giãn biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; việc thành lập mới, sáp nhập, phân chia, điều chỉnh địa giới hành chính theo chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực thuộc sự điều hành của UBND thị xã. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, kết luận của UBND tỉnh, của Thị ủy.

- Trình Ban Thường vụ Thị ủy cho chủ trương đối với những dự án có ảnh hưởng rộng lớn đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thị xã.

- Những vấn đề mà Chủ tịch UBND thị xã thấy cần phải đưa ra thảo luận tập thể, hoặc những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND thị xã quyết định.

b) Đối với một số vấn đề cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND- UBND thị xã (sau đây gọi là Văn phòng) gửi toàn bộ hồ sơ (theo quy định về thủ tục gửi công văn, tờ trình giải quyết công việc được quy định trong Quy chế này) và Phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên UBND thị xã để xin ý kiến. Theo thời gian quy định tại văn bản gửi phiếu lấy ý kiến, các thành viên UBND thị xã giải quyết theo nguyên tắc sau:

- Nếu vấn đề được đa số thành viên UBND đồng ý, thì cơ quan chuyên môn chủ trì hoàn chỉnh văn bản, Văn phòng thẩm tra, trình Chủ tịch UBND thị xã quyết định và báo cáo kết quả với UBND thị xã tại phiên họp gần nhất.

- Nếu vấn đề chưa được đa số các thành viên UBND thị xã đồng ý, thì Văn phòng báo cáo Chủ tịch UBND thị xã quyết định đưa vấn đề ra phiên họp UBND thị xã gần nhất để thảo luận.

- Nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau, thì quyết định theo ý kiến mà Chủ tịch UBND thị xã đã biểu quyết.

c) Các quyết nghị tập thể của UBND thị xã phải được đa số thành viên UBND thị xã đồng ý thông qua khi biểu quyết tại phiên họp, cũng như khi dùng phiếu lấy ý kiến. Nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì Chủ tịch UBND thị xã có quyền quyết định cuối cùng.

d) Thành viên UBND thị xã, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường phải nghiêm chỉnh thực hiện các quyết định của UBND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã. Trường hợp không đồng ý với các quyết định đó, vẫn phải chấp hành và trình bày ý kiến với UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã. Nếu UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã vẫn giữ nguyên quyết định của mình, thì đó là quyết định cuối cùng.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Tổ chức thực hiện theo Nghị định 14/2008/NĐ-CP, ngày 04/2/2008 của Chính phủ, gồm có 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc.

1. Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

8. Phòng Y tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

9. Thanh tra huyện: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ (kể cả các đơn vị trực thuộc)

- Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công

- Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, khu phố 2, phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0733 842 494

- Fax: 0733 842 959

- Email: txgocong@tiengiang.gov.vn

- Website: txgocong.tiengiang.gov.vn

- Thông tin lãnh đạo UBND thị xã Gò Công.

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1

 Nguyễn Anh Tuấn

 Chủ tịch UBND thị xã

 0975524185

nguyenanhtuan@tiengiang.gov.vn

2

 Nguyễn Văn Lang

 Phó Chủ tịch UBND thị xã

 0915764962

nguyenvanlang@tiengiang.gov.vn

3

 Trần Văn Lâm

 Phó Chủ tịch UBND thị xã

 0913962256

tranvanlam@tiengiang.gov.vn

Các đơn vị trực thuộc:

STT Tên đơn vị Lãnh đạo đơn vị Điện thoại Email
1

 Văn phòng HĐND-UBND

 Dương Văn Sanh - CVP

 3511427

txgocong@tiengiang.gov.vn

 Nguyễn Hùng Dũng - PVP

 

3842494

 Nguyễn Văn Hoàng - PVP

 

3841495

2

 Phòng TCKH

 Huỳnh Văn Lâu - TP

3841424

txgocong.ptckh@tiengiang.gov.vn

 Dương Thanh Sơn - PP

 Võ Thị Kim Huệ - PP

3

 Phòng Kinh tế

 Đàm Kiến Dân - TP

3841737

txgocong.pkt@tiengiang.gov.vn

 Trần Minh Hoàng - PP

 Dương Hoài Hương - PP

4

 Ban QLDA ĐTXD TX

 Đoàn Văn Anh - GĐ

3212330

txgocong.banqlda@tiengiang.gov.vn

 Đặng Thị Thanh Thủy - PGĐ

 Phạm Đăng Khoa - PGĐ

5

 Phòng LĐ TBXH

 Lê Văn Rằng - TP

3841615

txgocong.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

 Phan Văn Tém - PP

 Nguyễn Thị Hữu Phước - PP

6

 Thanh tra

 Nguyễn Văn Quốc - CTT

3841712

txgocong.thanhtra@tiengiang.gov.vn

 Ngô Hoàng Vũ - PCTT

 Phan Văn Ba - PCTT

7

 Tư pháp

 Nguyễn Văn Phú - TP

3841506

txgocong.ptp@tiengiang.gov.vn

 Lý Văn Hải - PP

8

 Y tế

 Nguyễn Thanh Tùng - TP

3512282

txgocong.pyt@tiengiang.gov.vn

9

 Tài Nguyên Môi Trường

 Phạm Xuân Bình - TP

3881883

txgocong.ptnmt@tiengiang.gov.vn

 Trần Hải Bình - PP

10

 Quản lý đô thị

 Phan Đình Chiến - TP

3841754

txgocong.qldt@tiengiang.gov.vn

 Võ Thanh Liêm - PP

 Nguyễn Tuấn Dũng - PP

11

 Văn hóa Thông tin

 Phạm Văn Chính - TP

3841728

txgocong.pvhtt@tiengiang.gov.vn

 Huỳnh Ngọc Ánh - PP

 Phan Văn Hùng - PP

12

 Nội vụ

 Huỳnh Thanh Hải - TP

3842496

 

txgocong.pnv@tiengiang.gov.vn

 Trần Công Mẫn - PP

13

 Giáo dục đào tạo

 Võ Thành Dương - TP

3841779

txgocong.pgddt@tiengiang.gov.vn

 Nguyễn Công Hoàng - PP

IV. THÔNG TIN CHUNG

Thị xã Gò Công ở trung tâm phía Đông của tỉnh Tiền Giang, là đô thị đứng thứ 2 của tỉnh (sau thành phố Mỹ Tho). Phía Đông giáp huyện Gò Công Đông, phía Tây giáp huyện Gò Công Tây, phía Bắc giáp tỉnh Long An, phía Nam giáp huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông. Diện tích tự nhiên 101,98 km2. Dân số trung bình: 96.352 người (năm 2013). Trong đó:

- 47.102 nam.

- 49.250 nữ.

- Mật độ dân số 945 người/km2 .

- Phân bố địa bàn cư trú:

+ Khu vực nội thị: 29.058 người.

+ Nông thôn: 67.294 người.

Thị xã Gò Công được chia thành 12 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường (1, 2, 3, 4 và 5) và 7 xã (Long Chánh, Long Hoà, Long Hưng, Long Thuận, Tân Trung, Bình Đông và Bình Xuân).

Thị xã Gò Công có đường Quốc lộ 50 đi qua, nối với thành phố Hồ Chí Minh cách 60 km về phía Bắc, nối với thành phố Mỹ Tho cách 35 km về phía Tây và có các đường tỉnh lộ đi về các thị trấn ven biển cách 15 km về phía Đông. Rạch Gò Công bắt nhánh từ sông Vàm Cỏ, bao quanh phía Bắc thị xã và chảy qua nội thị theo hướng Bắc - Nam nối với các kênh rạch khác đi ra sông Tiền. Với vị trí địa lý và hệ thống giao thông thuỷ bộ thuận tiện, thị xã Gò Công ngày càng phát huy vị trí đô thị trung tâm phía Đông của tỉnh Tiền Giang.

Địa bàn thị xã cũng trải qua nhiều thay đổi về địa lý hành chính. Tại trung tâm thị xã ngày nay, trước kia là  hai làng Bình Thuận Đông và Bình Thuận Tây. Năm 1836, đổi tên là làng Thuận Tắc và Thuận Ngãi, thuộc tổng Hòa Lạc. Thời Pháp thuộc,  hai làng Thuận Tắc là Thuận Ngãi nhập lại gọi là làng Thành Phố.

Năm 1840, dưới triều vua Minh Mạng vùng đất này là huyện lỵ của huyện Tân Hoà, thuộc phủ Hoà Thạnh, tỉnh Gia Định; năm 1852 lại nhập vào phủ Tân An vẫn thuộc tỉnh Gia Định. Sau hiệp ước Nhâm Tuất 1862, thực dân Pháp vẫn giữ Gò Công là huyện lỵ của huyện Tân Hoà. Từ năm 1867 là Châu thành, Gò Công của khu Tham biện Tân Hoà thuộc tỉnh Sài Gòn. Từ năm 1924, tỉnh lỵ của tỉnh Gò Công đặt tại làng Thành Phố. Khi Pháp tái chiếm Gò Công (10/1954), đây vẫn là tỉnh lỵ. Sau hiệp định Genève, từ 1958 đến 1963 là quận lỵ của quận Gò Công thuộc tỉnh Định Tường. Từ năm 1964 đến 30-4-1975 là tỉnh lỵ của tỉnh Gò Công.

Những năm đầu thế kỷ XX, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đã từng đến Gò Công khơi dậy tinh thần yêu nước của nhân sĩ trí thức ở đây. Nhân sĩ Huỳnh Đình Điển cùng một số người quê Gò Công đã tích cực tham gia phong trào Minh Tân. Ông là người ủng hộ Phan Chu Trinh trên nhiều lĩnh vực. Năm 1927, đây cũng là nơi tỉnh hội Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí hội tỉnh Gò Công lập trụ sở, mở cơ sở kinh tế và hoạt động. Năm 1930, tại đây đã xuất hiện cờ đỏ, truyền đơn báo hiệu Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. Tháng 8-1945, nơi đây chứng kiến cuộc mít tinh chào mừng Cách mạng thành công và sự ra mắt của Chính quyền Cách mạng tỉnh Gò Công. Tháng 8-1954, tại đây đã diễn ra cuộc mít tinh chào mừng Hiệp định Genève của hơn 20.000 nhân dân Gò Công tạo nên tiếng vang lớn trong vùng. Tết Mậu Thân năm 1968, lực lượng vũ trang cách mạng đã tiến công vào trung tâm tỉnh lỵ đánh dấu một mốc son trong lịch sử đấu tranh của quân dân Gò Công.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, chính quyền cách mạng vẫn đặt thị xã Gò Công là tỉnh lỵ của tỉnh Gò Công. Sau ngày 30-4-1975, thị xã Gò Công được tổ chức đầy đủ các cơ quan hành chính, tổ chức và đoàn thể cách mạng. Từ năm 1976, khi Gò công và Mỹ Tho hợp nhất thành tỉnh Tiền Giang, tên gọi thị xã Gò Công chỉ tồn tại một thời gian ngắn, sau đó được gọi là thị trấn của huyện Gò Công, tiếp theo là thị trấn của huyện Gò Công Đông.

Trong những năm đầu thế kỷ XX, Gò Công vẫn là một tỉnh lỵ nhỏ, nhiều nét cổ xưa, đường phố hẹp, ngắn, những dãy phố với mái ngói âm dương, những tiệm buôn bán có biển hiệu chữ Hoa, chữ Việt liền kề, bến xe ngựa, bến xe ca, bến xe tải, bến đò còn vắng khách, nhà lồng chợ thoáng đãng, buổi tối đường phố vẫn còn thắp đèn dầu. Năm 1936, xây dựng nhà máy nước, năm 1937 mới xây dựng nhà máy điện công suất nhỏ. Một vài cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ như xay xát lúa gạo, sửa chữa xe nhỏ. Chợ Gò Công thành lập năm 1917, chủ yếu buôn bán lúa gạo và các sản vật địa phương.

Trên mảnh đất này đã từng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử. Năm 1861-1862 những đội quân chống Pháp của ba tỉnh miền Đông về tụ nghĩa dưới ngọn cờ của Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định. Tháng 3-1963, nghĩa quân Trương Định đã anh dũng chống lại cuộc tấn công qui mô của liên quân Pháp - Tây Ban Nha. Tháng 8-1964, mảnh đất này là nơi an nghỉ cuối cùng của người anh hùng dân tộc Trương Định. Người dân địa phương còn ghi nhận công lao của bà Trần Thị Sanh, người vợ thứ của Trương Định, là một người giàu tinh thần yêu nước, bà từng là nguồn hậu cần lớn của cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Trương Định.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thị xã Gò Công đẩy mạnh công việc phục hồi sau chiến tranh, chuyển dần những cơ sở dịch vụ hậu cần của quân đội ngụy trước đây sang những tổ sản xuất nông nghiệp, tổ sản xuất thủ công nghiệp, phục vụ đời sống. Cùng với sự phục hồi chung của đất nước, đời sống kinh tế - xã hội của thị xã cũng từng bước đi vào ổn định.

Ngày 16/2/1987, theo quyết định số 37/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thành lập thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang.

Từ năm 1987, thị xã Gò Công đã được xác định cơ cấu kinh tế “thương mại - dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp” phát triển theo hướng công nghiệp nhỏ. Việc chỉnh trang đô thị đã tạo nên những nét đổi mới ở nội thị, hoạt động thương mại, dịch vụ được thuận lợi hơn. Các ngành công nghiệp được chú trọng, ngành điện tập trung ưu tiên cho sản xuất và phục vụ sinh hoạt. Các hợp tác xã thủ công nghiệp được khuyến khích, đã thu hút hàng trăm lao động. Sản xuất nông nghiệp đã phát huy hiệu quả chương trình “Ngọt hoá Gò Công”, đưa đời sống kinh tế ở nông thôn ngày càng được cải thiện. Đến cuối năm 2000, kinh tế thị xã luôn ở mức tăng trưởng khá và ổn định, tạo tiền đề cho việc chuyển dịch theo hướng công nghiệp, hoá hiện đại hoá.

Căn cứ Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2006 của   Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Gò Công thời kỳ 2006 - 2020 và Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây, để mở rộng thị xã Gò Công; đến năm 2008, thị xã Gò Công Công đã mở rộng diện tích theo hướng áp sát sông Vàm Cỏ Tây, hình thành các khu đô thị công nghiệp - thương mại - dịch vụ, xây dựng môi trường và nền tảng hạ tầng công nghiệp, thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh, kể cả ngoài nước; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo ra một điểm sản xuất và xuất, nhập hàng hoá lớn của tỉnh, với tốc độ phát triển cao, hiệu quả và bền vững.

Định hướng phát triển tới năm 2015 là đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn diện, ổn định, tăng trưởng nhanh và bền vững theo cơ cấu kinh tế “Thương mại - dịch vụ - du lịch, công nghiệp và nông nghiệp”, xây dựng thị xã Gò Công thành một trung tâm thương mại - dịch vụ và phát triển công nghiệp chế biến, trung tâm văn hoá, giáo dục - đào tạo vùng phía Đông của tỉnh Tiền Giang. Đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp; phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình; hoàn chỉnh mạng lưới giao thông nội, ngoại thị, giao thông đối ngoại; hoàn chỉnh mạng lưới điện, thông tin liên lạc cấp thoát nước … đảm bảo cho thị xã Gò Công phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, văn minh tiến bộ vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”; phấn đấu đạt tiêu chí thị xã văn minh đô thị vào năm 2015.

V. CÁC DỰ ÁN ĐANG MỜI GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN

1. Khu công nghiệp Bình Đông: có quy mô diện tích  212 ha, khu tái định cư 44,2 ha, nghĩa địa 0,2 ha, đường kết nối vào Quốc lộ 50 là 4,5 ha), tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công. Trước đây, do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại - Dịch vụ Khang Thông làm chủ đầu tư, đã tổ chức kiểm kê diện tích, cây trái, hoa màu và vật kiến trúc gắn liền trên đất, nhằm áp giá, lập phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ trong khu vực thực hiện dự án. Tuy nhiên nhà đầu tư kéo dài thời gian thực hiện, nên đến nay UBND tỉnh đã rút giấy chứng nhận đầu tư.

2. Khu Đô thị Dịch vụ công nghiệp: có quy mô diện tích 200 ha thuộc xã Bình Đông, thị xã Gò Công; được UBND tỉnh chấp thuận giao Công ty Cổ phần Đại An Sài Gòn làm chủ đầu tư theo Công văn số 6420/UBND-CN ngày 27/12/2011. Công ty Cổ phần Đại An Sài Gòn đã ký Hợp đồng đo đạc, lập bản đồ địa chính và bản đồ địa hình với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang. Nhưng đến nay, nhà đầu tư không tiếp tục thực hiện các bước đề nghị đầu tư.

3. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy liên hợp xử lý rác Gò Công: quy mô diện tích 19,7 ha thuộc xã Bình Xuân, thị xã Gò Công. Trong đó, UBND tỉnh đã chấp thuận giao Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Đức Việt (Nay Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Đức Việt được thay bằng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt Úc) làm chủ đầu tư 10 ha của dự án. Chủ đầu tư đã thực hiện các thủ tục đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết các chế độ hỗ trợ cho các hộ dân trong khu vực giải tỏa để thực hiện dự án. Đồng thời, đang trình tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chuẩn bị giải ngân bồi thường để giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh đã ngưng cấp giấy phép đầu tư và đang tiếp tục xem xét các điều kiện của nhà đầu tư khác đang đăng ký.

4. Dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Trãi nối dài và kết cấu hạ tầng khu dân cư trên địa bàn phường 3 và Long Hưng: có quy mô diện tích khoảng 7,63 ha. Ngày 29/9/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đang hoàn chỉnh lại quy mô dự án theo sự thống nhất của các ngành chức năng và lãnh đạo thị xã để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến các sở, ngành và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân Gò Công: có quy mô 40 ha thuộc ấp Xã Lới - xã Tân Trung, thị xã Gò Công. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương và kinh phí lập quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 10/11/2010; hiện nay đơn vị tư vấn đang tiếp tục hoàn chỉnh lại quy hoạch theo ý kiến của Sở Xây dựng để trình UBND tỉnh phê duyệt.

6. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và kết cấu hạ tầng khu dân cư hai bên đường: Đây là dự án quan trọng có trong danh mục các dự án Quy hoạch phát triển của thị xã đã được UBND tỉnh phê duyệt; có điểm đầu giáp ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trọng Dân nối dài, điểm cuối giáp cống số 2, đoạn tránh Quốc lộ 50; gồm các hạng mục: cầu, đường và kết cấu hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Mục tiêu đầu tư của dự án là xây dựng mới tuyến giao thông nối liền ngã ba đường Trần Hưng Đạo -  Nguyễn Trọng Dân nối dài với Quốc lộ 50, tạo điều kiện phát triển kết cấu hạ tầng để hình thành khu dân cư mới về phía Tây thị xã (phường 4), góp phần thúc đẩy nhanh quá trình mở rộng và phát triển đô thị thị xã. Ngày 03/3/2011 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tiền Giang thông qua phương án thiết kế dự án và đang hoàn chỉnh lại quy mô dự án theo sự thống nhất của các ngành chức năng và  lãnh đạo thị xã.

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay