Hội Người cao tuổi

Tên đơn vị: HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 02, đường Trương Định, phường I, thành phố Mỹ Tho, tỉnh TG.

- Điện thoại : 073.3887 941

- Fax: 073.3979 355

- Email:

1. Chức năng nhiệm vụ:

Hội Người cao tuổi tỉnh Tiền Giang là tổ chức xã hội của người cao tuổi, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi tỉnh Tiền Giang; hội chịu sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động dưới sự quản lý Nhà nước của các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Hội Người cao tuổi tỉnh Tiền Giang là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

Nhiệm vụ của Hội Người cao tuổi tỉnh:

- Tập hợp Người cao tuổi tham gia sinh hoạt hội, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi, góp phần thực hiện chương trình kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thực hiện việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi.

- Kiến nghị chính quyền về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Hội Người cao tuổi tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là Hội có tính chất đặc thù.

- Hội Người cao tuổi 10 đơn vị huyện, thành phố, thị xã đã được thành lập và công nhận là Hội có tính chất đặc thù.

- Hội Người cao tuổi 169 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được thành lập và công nhận là Hội có tính chất đặc thù.

3. Thông tin liên hệ:

- Tên đơn vị: Hội Người cao tuổi tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ: Số 02, đường Trương Định, phường I, thành phố Mỹ Tho, tỉnh TG.

- Điện thoại : 073.3887 941

- Fax: 073.3979 355

- Email:

- Website: không

- Thông tin Lãnh đạo của đơn vị:

+ Ông Đỗ Tấn Minh - Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh. ĐT DĐ 0913 962 236

+ Ông Nguyễn Kha - Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh.  ĐT DĐ 0919 555 141

+ Ô. Nguyễn Thanh Quang UVTV Hội NCT tỉnh. ĐTDĐ 0984 712 434

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay