Hội Cựu chiến binh

Tên đơn vị: HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: số 6, đường Giồng Dứa, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3872003

- Fax: 073.3886634

- Email: Hccb@tiengiang.gov.vn

I. Vị trí, chức năng:

Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) Việt Nam tỉnh Tiền Giang là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Tiền Giang, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật Nhà nước và Điều lệ Hội.

Hội CCB có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh (CCB). Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

II. Nhiệm vụ:

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức theo qui định của pháp luật.

- Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên, CCB và Hội CCB.

- Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và CCB rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng,  nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

- Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và CCB tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

- Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

III. Cơ cấu tổ chức: gồm Văn phòng và 4 ban

1. Văn phòng: ĐT: 073.3872003

- Chức năng:

Là cơ quan giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng Đoàn và Thường trực tỉnh Hội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổng hợp tình hình; điều hành các hoạt động của Hội và công tác phục vụ đảm bảo các điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cơ quan tỉnh, thành Hội.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng các chương trình kế hoạch công tác (năm, quý, tháng), quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh hội, tiến hành sơ, tổng kết định kỳ và chuyên đề theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh hội.

+ Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của Hội cấp dưới và cơ sở, phối hợp với các ban nắm tình hình, nghiên cứu đề xuất với Thường trực những vấn đề cần chỉ đạo.

+ Tổng hợp báo cáo tình hình với Trung ương Hội, Thường vụ Tỉnh ủy và các ban ngành có liên quan của Trung ương Hội và địa phương.

+ Quản lý công tác hành chính, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính; đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cơ quan.

2. Ban Tổ chức chính sách:

- Chức năng:

Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh hội về công tác tổ chức, cán bộ, công tác chính sách có liên quan đến hội viên và CCB; về tham gia hướng dẫn chỉ đạo các hình thức tập hợp và hoạt động của cựu quân nhân.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn theo dõi thực hiện điều lệ Hội; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ; công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hướng dẫn chỉ đạo các hình thức tập hợp và hoạt động của cựu quân nhân.

+ Tham mưu giúp cho Đảng đoàn, Thường trực Tỉnh hội về công tác cán bộ Hội. Kiện toàn biên chế cán bộ, viên chức cơ quan Tỉnh hội. Đề xuất và hướng dẫn thực hiện các chính sách chế độ đối với cán bộ, hội viên và CCB.

+ Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn các nội dung biện pháp Hội tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

+ Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm bồi dưỡng về công tác chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp dưới.

3. Ban Kiểm tra:  ĐT 073.6538528

- Chức năng:

Là cơ quan giúp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh hội về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Hội.

- Nhiệm vụ:

+ Kiểm tra hội viên, Ủy viên Ban Chấp hành ( UVBCH ) cùng cấp, tổ chức Hội cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành nhiệm vụ hội viên, nhiệm vụ UVBCH, trong việc chấp hành Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội.

+ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra và xử lý kỷ luật trong nội bộ Hội của tổ chức Hội cấp dưới.

+ Xem xét kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, đề nghị Ban Chấp hành quyết định hình thức xử lý.

+ Giám sát UVBCH cùng cấp, tổ chức Hội cấp dưới  trong việc chấp hành Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội.

+ Tiếp nhận, xem xét kiến nghị với Ban Chấp hành giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên và nhân dân có liên quan đến hội viên và tổ chức Hội.

4. Ban Tuyên giáo:     ĐT 073.6538518

- Chức năng:

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh hội về công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục, thi đua khen thưởng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần đối với hội viên và CCB; các phong trào liên kết, phối hợp hoạt động với các cơ quan liên quan, ban, ngành của tỉnh.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng; chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần đối với hội viên và CCB.

+ Nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn theo dõi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Hội.

+ Phối hợp hướng dẫn tuyên truyền vận động, giáo dục thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, an ninh, đối ngoại; giáo dục thế hệ trẻ và giáo dục pháp luật. Tuyên truyền về tổ chức Hội và các hoạt động của Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức lý luận về đường lối chánh sách của Đảng, Nhà nước, về công tác Hội cho cán bộ, hội viên. Phối hợp tham gia các chương trình giáo dục bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

+ Là cơ quan thường trực hoặc tham gia thành viên các Ban chỉ đạo cấp tỉnh về các chương trình liên kết, phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể.

+ Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm bồi dưỡng về công tác chuyên môn nghiệp vụ cho cấp dưới.

5. Ban Kinh tế:    ĐT 073.6538534

- Chức năng:

Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh hội về chỉ đạo hội viên và cựu chiến binh làm kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo làm giàu hợp pháp và tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu đề xuất với Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh hội về chỉ đạo hội viên và CCB làm kinh tế, tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng dẫn giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế hộ; phối hợp với Ngân hành Chính sách xã hội chỉ đạo việc vay vốn ưu đãi, tham gia lập các dự án tiểu vùng, sản xuất - kinh doanh theo hộ, phát triển kinh tế trang trại, tổ hợp tác xã, tạo việc làm cho hội viên, gia đình hội viên và CCB.

+ Tổ chức hướng dẫn và lập dự án phân bổ vốn vay chương trình quốc gia về việc làm theo kế hoạch Trung ương và địa phương, quản lý và đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích.

+ Hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động của hội viên và CCB giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa có khó khăn.

+ Phối hợp tham gia hoạt động kinh tế, đối ngoại của Hội CCB.

+ Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ và tổ chức Hội cấp dưới.

* Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: số 6, đường Giồng Dứa, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3872003

- Fax: 073.3886634

- Email: Hccb@tiengiang.gov.vn

- Thông tin lãnh đạo đơn vị:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1

 Lê Dũng

 Chủ tịch

0913879184 - 0733 876684

ledung@tiengiang.gov.vn

2

Lương Quốc Thọ

Phó Chủ tịch

0982787979 - 0733 880995

 

3

Trần Thành Xuyến

Phó Chủ tịch

0982618949 - 0733 835334

tranthanhxuyen@tiengiang.gov.vn

4

Lưu Thảo Liên

Phó Chủ tịch

0913611358 - 0733 878635

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay