Liên minh Hợp tác xã

Tên đơn vị : LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: 28, Trần Quốc Toản, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại : 073 3873 550

- Fax: 073 3975 370

- Email: lmhtx@tiengiang.gov.vn

1. Chức năng nhiệm vụ:

Theo luật pháp Việt Nam, Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh là tổ chức hội đặc thù thuộc hệ thống của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đại diện cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và các thành viên liên kết cùng nhau thành lập.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 58 của Luật Hợp tác xã năm 2012, Liên minh Hợp tác xã có chức năng, nhiệm vụ như sau:

a) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

b) Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao;

đ) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

e) Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Liên minh Hợp tác xã tỉnh có tư cách pháp nhân, hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam, chịu sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Tiền Giang; sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh hiện có:

1. Lãnh đạo cơ quan

2. Văn phòng

3. Ban Kế hoạch hỗ trợ

4. Trung tâm tư vấn, đào tạo, dịch vụ hỗ trợ kinh tế tập thể.

3. Thông tin liên hệ:

1. Tên đơn vị : Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ: 28, Trần Quốc Toản, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại : 073 3873 550

- Fax: 073 3975 370

- Email: lmhtx@tiengiang.gov.vn

2. Trung tâm tư vấn, đào tạo, dịch vụ hỗ trợ kinh tế tập thể

- Địa chỉ: 28, Trần Quốc Toản, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại : 073 3886 078

3. Thông tin lãnh đạo của đơn vị:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1

 Nguyễn Văn Hồng

 Chủ tịch

0913 962 815

2

 Đỗ Văn Trị

 Phó Chủ tịch

0913 879 019

3

 Lê Văn Dưỡng

 Phó Chủ tịch

0945 134 479

 

 

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay